Nové dotace (1.): Stát podpoří rozvoj solárů dalšími miliardami z Modernizačního fondu

Celkem 3 nové dotační výzvy na podporu fotovoltaických elektráren (FVE) budou oznámeny v průběhu května. První z nich je výzva RES+, která začíná již 15 .května,  podpoří velké FVE s/bez  akumulace do baterií či vodíku.

Zdroj: SFŽP

Na co můžete získat dotaci?

Výzva RES+ č.2/2024 je určna na podpru instalací nových FVE s výkonem nad 1 MWp.

V rámci této výzvy budou podporována z Modernizačního fondu:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny nebo systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Jaká je výše dotací?

O nové dotace pro FVE mohou žádat stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Výše příspěvku je omezena max. 50 % z celkových výdajů projektu.

V rámci hodnotících kritérií budou bodově zvýhodněny FVE instalované na pozemcích evidovaných v Národní databázi brownfieldů.

TIP: Na internetových stránkách www.modernizacni-fond.cz je pro Vás připraven interaktivní nástroj pro výpočet maximální výše jednotkové dotace

V rámci výzvy je na podporu velkých FVE určeno 4 miliardy Kč. Zájemci mohou požádat o dotace od 15.5. 2024 do 10.9.2024. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Specifická kritéria

Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě.

Rezervovaný výkon (Rv) daného odběrného místa uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS dosahuje maximálně 80 % instalovaného výkonu (Pinst) FVE v daném odběrném místě. Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE.

FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF. f)

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány12 na základě níže uvedených souborů norem.

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.

V případě vybudování systému bateriové akumulace je minimální podporovaná využitelná kapacita16 vyjádřená v kWh stanovena na 0,2 násobek a maximální podporovaná kapacita na 0,6 násobek podporovaného instalovaného špičkového výkonu přímo připojené FVE17 (vztaženo ke každému předávacímu místu do DS/PS samostatně). V případě překročení maximální podporované využitelné kapacity je dotace poměrově krácena.

 V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus).

Další informace

Všechny potřebné údaje pro podání žádosti o dotace lze získat na webu SFŽP.