MPO upřesňuje podmínky dotační výzvy pro nové FVE s/bez akumulace z Národního plánu pro firmy

Minulý týden Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu na podporu nových fotovoltaických elektráren (FVE) z Národního plánu obnovy. Cílem je jejich rozvoj s možností akumulace a související náhrada fosilních zdrojů energie. Výzva má mimo jiné přispět ke zvýšení energetické soběstačnosti podnikatelských subjektů a úspoře provozních nákladů.

Zdroj: Wikipedia

3 zásadní změny

Na základě diskuze s Evropskou komisi MPO upozorňuje na zásadní změny ve výzvě oproti avízu:

  1. Při stanovení výsledných CZV budou v případě dosažení nižších CZV než maximálních CZV vypočtených na základě měrných jednotkových nákladů dle textu výzvy, vstupovat do výpočtu výše podpory nižší, skutečně dosažené CZV.
  2. V případě výběru dodavatele, u kterého existuje riziko potenciálního střetu zájmů (bod 10 výzvy), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace. Zároveň žadatel předloží další dvě cenové nabídky na shodné parametry instalace od subjektů, vůči kterým není ve střetu zájmů. Poskytovatel akceptuje způsobilé výdaje ve výši odpovídající nejnižší z předložených cenových nabídek.
  3. Současně MPO upozorňuje na drobnou úpravu interpolačních křivek měrných způsobilých nákladů oproti draftu výzvy.

Plánovaná alokace této výzvy ve výši 4 miliard korun je rozdělena na dvě aktivity. Na aktivitu A, kde žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu, jsou připraveny 3 milardy. Kč. Jedna miliarda korun pak podpoří aktivitu B, kde má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti (např. střechy).

Příjem žádostí od 22. března

Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu. Příjem žádostí spustí MPO 22. března a podávat je bude možné do 30. června 2022. Výzva je otevřena pro všechny podniky, MPO tak podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké.

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu.

Maximální výše CZV je stanovena na základě max. měrných cen systémů FVE a akumulace. Reálná výše CZV bude v případě dosažení nižších, než max. CZV, stanovena dle dosažených CZV.

Určeno zejmén pro malé a střední firmy

Projekty jsou omezeny velikostí 1 MWp (včetně) instalovaného výkonu FVE a velikostí akumulace v kWh maximálně do výše instalovaného výkonu FVE v kWp

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„V souladu s tím, co říkám od svého nástupu do funkce, je prioritou této výzvy co nejvíce podpořit zejména malé a střední podniky z aktivity A. V případě nevyčerpání alokace pro malé a střední podniky je ale možné finanční prostředky realokovat i pro větší podniky,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.