Ministr Brabec: Na projekty nízkouhlíkové energetiky bude k dispozici až 300 miliard

Díky Modernizačnímu fondu začíná v Česku zásadní transformace energetiky, která lidem přinese čistší vzduch a zajistí i nadále cenově dostupné teplo. Spolu s dalšími eurofondy bude u nás k dispozici až 300 miliard korun na realizaci úsporných a nízkouhlíkových projektů do roku 2030.

Zdroj: SFŽP


Unikátní šance na dekarbonizaci energetiky

Podle ministra Richarda Brabce (MŽP) díky neustále rostoucím cenám emisních povolenek bude na dotace z Modernizačního fondu k dispozici minimálně 250 miliard Kč v blízké budoucnosti. „Je to obrovská částka, která posune Česko výrazně směrem k nízkouhlíkové energetice. Díky tomu u nás vznikne tisíce nových projektů,“ řekl včera ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Nejen Modernizační fond, ale i další chystané dotační programy jako je budoucí OP Životní prostředí, Fond spravedlivé transformace, Nová zelená úsporám 2030 by měly v příštím období mít k dispozici téměř 300 miliard na nové projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí v Česku,“ dodal Brabec.

„Pomocí dotací podpoříme nejen transformaci energetiky, ale budeme investovat i do ekologizace výrobních podniků, dopravy a odpadového hospodářství. Je to unikátní šance dostat do ČR obrovské peníze na ekologické investice,“ upřesnil Brabec.

Česko patří mezi premianty

Pokud se jedná o přípravu a spuštění Modernizačního fondu v rámci 10 zemí EU, pak podle Brabce patří Česko k premiantům. První přípravné práce byly zahájeny v červenci roku 2020.

Spuštěním prvních ostrých výzev na počátku května tak vrcholí usilovná příprava čerpání peněz z Modernizačního fondu. „Od začátku pro nás bylo hlavní prioritou Modernizační fond nejen dobře nastavit, ale hlavně peníze z fondu co nejdříve žadatelům zpřístupnit. Splnili jsme vlastní ambiciózní cíl a Modernizační fond jsme představili mezi prvními v Evropě, máme za sebou vyhodnocené předregistrační výzvy, a dnes otevíráme první ostré výzvy,“ uvedl Brabec.

Na zelené projekty půjde v následujících deseti letech z Modernizačního fondu minimálně 250 miliard korun při současném vývoji cen emisních povolenek, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a naopak výrazně podpoří obnovitelné zdroje energie.

Prostředky se budou rozdělovat prostřednictvím devíti programů a podporu bude možné čerpat na širokou škálu projektů, od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách i průmyslu až po výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren.

Letošní alokace prostředků

O rozdělení dotací z Modernizačního fondu rozhoduje Evropská investiční banka na základě schválení Evropské komise. Podle Brabce letos do Modernizačního fondu dorazí prvních 7 až 15 miliard v letošním roce a tento objem bude v dalších letech dále růst. Rozhodujícím faktorem bude přitom cena emisních povolenek.

Jako prvním se Modernizační fond otevírá teplárnám, resp. vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií. Právě je totiž tíží vysoké ceny emisních povolenek, které jim markantně zvedají náklady.  „Je to problém především menších výrobců tepla do 200 MW, kterým vyprší přechodné období pro emisní limity koncem roku 2022 a do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle. My jim na přechod na čistý zdroj přispějeme až 80 % způsobilých výdajů a zároveň lidem ve městech zajistíme cenově dostupné teplo,“ vyzdvihl hlavní přínosy ministr Brabec.

V přechodu na čisté zdroje podporuje teplárny také Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Česko je jednou z mála evropských zemí, která má silně vyvinutou síť dálkového zásobování teplem, které pochází převážně právě z uhelných elektráren. Proto i my tento přechod podporujeme a s Ministerstvem životního prostředí jsme nejen na přípravách výzvy, ale i nastavení celého Modernizačního fondu intenzivně spolupracovali. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude navíc v prvních letech podporovat projekty na modernizaci nebo výstavbu rozvodů tepla z prostředků tzv. Fondu obnovy, než i tato oblast přejde později pod Modernizační fond,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Příjem žádostí bude zahájen 24. května

Uhlí mohou výrobci tepla nahradit za obnovitelné zdroje energie, zemní plyn ale například i za odpadní teplo. „Podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je ale podmínkou, že musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má příjem žádostí i zprostředkování peněz z Modernizačního fondu na starosti.

„V závislosti na velikosti podniku a regionu se výše dotace bude pohybovat v rozmezí od 45 do 80 %, přičemž nejvíce zvýhodníme malé podniky v uhelných regionech,“ upřesnil Valdman.

Podle Valdmana pro uhelné regiony bude přednostně alokováno min. 30 % z peněz obou výzev. První z výzev je určená pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur, druhá pak pro nákladnější projekty, které si z celkové alokace prvních výzev ukrojí 5 miliard korun. Větší projekty budou v rámci procesu jejich schvalování individuálně předkládány Evropské investiční bance, přičemž před tím musí projít i individuálním posouzením z hlediska veřejné podpory.

Elektronický příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 24. května v 12:00 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy. Příjem žádostí bude ukončen 14. ledna 2022, přičemž alokace může být v průběhu výzev navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitě prostředků Modernizačního fondu.

Šance pouze pro projekty z předregistrační výzvy

Jednotlivé žádostí budou schvalovány podle datumu doručení. Letos budou podpořeny pouze projekty z předregistrační výzvy.

„V případě menších projektů s podporou do 15 milionů euro budeme přijímat skutečně připravené projekty, u kterých jejich předkladatelé budou schopni předložit uzavřenou smlouvu o dílo do šesti měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň budou schopni garantovat, že projekt stihnou zrealizovat do 30 měsíců. Tato pravidla jsme nastavili z důvodu omezeného a postupného čerpání prostředků Modernizačního fondu v prvních letech implementace, kdy přednost budou mít projekty již v pokročilém stupni přípravy,“ doplňuje Petr Valdman.

Na teplárenské výzvy navážou hned v květnu další dvě výzvy. Konkrétně se bude jednat o programy Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS), které už mají za sebou předregistrační výzvy.

„Parametry těchto 2 výzev budou dnes publikovány. Ostré výzvy pak budou pro programy RES+ a ENERG ETS vyhlášeny v květnu,“ uzavřel Valdman.