Máte jako provozovatel FV elektrárny zaplaceny všechny zálohy na budoucí likvidaci Vašich panelů?

Složení zálohy na recyklační příspěvek se týká všech provozovatelů fotovoltaických elektráren (FVE), jejichž oprávnění (licence) na výrobu elektřiny vzniklo před 1.1.2013 (obecně jako uvedení FVE do provozu). Výše recyklačního poplatku musí být stanovena dle § 37h odst. 1 písm. c) v závislosti na vyhláškové hmotnosti FV panelů. 

PV Cycle

Odpadová legislativa


Výše recyklačního poplatku musí být stanovena dle § 37h odst. 1 písm. c) v závislosti na vyhláškové hmotnosti FV panelů. V rámci Evropské unie vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC ošetřující odpovědnost za nakládání s odpadem ze solárních panelů dne 13.8.2012. Členské státy měly povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy. 

Směrnice určuje tzv. minimální cíle využití OEEZ (odpadního elektrozařízení) od 15.8.2018 následovně: 

• využito musí být 85 % OEEZ 
• připraveno k opětovnému použití a recyklováno musí být 80 % OEEZ 

V rámci České republiky byla realizována novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na základě zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která řeší problematiku likvidace fotovoltaických panelů takto: 
• dle uvedené novely povinnost využití od 1.1.2013 
• jde o povinnost zajistit recyklaci fotovoltaických modulů a nikoli fotovoltaické elektrárny jako celku.

Provozovatelé jsou povinni respektovat minimální výši recyklačního příspěvku. Kolektivní systém nemůže měnit sazebník bez souhlasu provozovatele FVE s tím, že výběr záloh byl realizován v 5 rovnoměrných splátkách v souladu s § 37p odst. 2 zákona o odpadech. Poslední splátky proběhly v roce 2018. 

Hrozba ztráty licence?

Dle informací od kolektivních systémů je však aktuální stav takový, že ne všechny zálohy byly uhrazeny. Kolektivní systémy budou mít povinnost vykázat stav všech záloh na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které bude následně ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) realizovat kontroly. 

Pokud nebudou splněny podmínky k budoucí likvidaci, může situace eskalovat až k odebrání licence na výrobu elektřiny provozovatele FVE. Proto Český fotovoltaická asociace upozorňuje na možnost hrozby ztráty licence ve vazbě na nedodržení podmínek likvidace (recyklace) panelů. 

„Je rovněž nutné vybrat kolektivní systém s transparentně fungující sběrnou sítí s jasnou strukturou financování míst zpětného odběru dle § 66 odst. 4 písm. f) včetně financování respektující ustanovení § 14b odst. 7 „elektroodpadové“ vyhlášky podle principu průběžného a závěrečného vyúčtování“, dodává Petr Maule, výkonný ředitel ČFA.