Konec zelených bonusů: Zaplatí „zastropování cen elektřiny“ malí solárníci?

Na počátku září 2022 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenový návrh cenového rozhodnutí, který stanovuje podporu pro Podporované zdroje (POZE) v roce 2023. Jeho součástí je záměr výrazně omezit podporu ve formě Zeleného bonusů, a to  až na nulu pro malé fotovoltaické elektrárny (FVE) uvedené do provozu v letech 2011-2013. Je to zcela absurdní rozhodnutí, které je v rozporu s politikou Evropské unie, která prosazuje rozvoj fotovoltaiky zejména v současnosti, kdy zažíváme energetickou krizi. Zcela opačným směrem se letos vydalo sousední Německo, které zvýšilo výkupní ceny (FIT) pro malé solární elektrárny.

Zdroj: ERÚ

 

Co navrhuje ERÚ?

Energetický regulační úřad (ERÚ) předkládá zcela mimořádně, s ohledem na stávající bezprecedentní situaci na trzích s elektřinou, návrh cenového rozhodnutí pro POZE ve dvou variantách stanovení výše zelených bonusů na elektřinu.

V případě první varianty postupoval ERÚ při stanovení zelených bonusů pro rok 2023 v souladu s metodikou, která stanovuje výši ekvivalentní ceny elektrické energie z období leden – červen roku předcházejícího platnosti zeleného bonusu.

Zároveň, s ohledem na aktuální vývoj a nestabilitu na trhu s elektřinou, zahajuje Energetický regulační úřad konzultaci cenového rozhodnutí ve variantě se stanovením ekvivalentní ceny silové elektřiny, určené z posledního měsíce předcházejícího vydání cenového rozhodnutí, tj. měsíce srpna. Uvedené je provedeno v souladu s odkazem na výhradu změny metodiky při významných změnách na trhu.

Proč chce ERÚ snížit podporu na nulu?

Výsledky původní metodiky v současné době výrazně neodpovídají aktuální tržní situaci. ERÚ se domnívá, že zohlednění ekvivalentní ceny silové elektřiny, určené z posledního měsíce, může lépe odrážet očekávanou realizační cenu výkupu elektřiny na nadcházející rok, a tím i povede k vhodnějšímu nastavení úrovně podpory.

Z návrhu je patrné, že změna metodiky má dopad výhradně pro výrobny s nejvyšší výkupní cenou (převážně pro fotovoltaické elektrárny). V ostatních případech se prakticky neprojeví.

Uvedené kroky by v konečném důsledku vedly k další úspoře nákladů na podporované zdroje energie. Energetický regulační úřad bude nadále monitorovat vývoj ceny silové elektřiny i s ohledem na avizované kroky v rámci EU pro „zastropování“ cen elektřiny. Výsledky tohoto monitoringu a konzultační proces využije Energetický regulační úřad k nastavení takové úrovně ekvivalentní ceny silové elektřiny, která bude nejlépe odrážet předpokládanou tržní situaci.

Bezprecedentní záměr

Záměr ERÚ snížit zpětně Zelený bonusy má sice „oporu v zákoně“, ale je zcela v rozporu se současnou politikou Evropské unie, která podporuje rozvoj fotovoltaiky a dalších OZE jako efektivního nástroje v boji proti současné energetické krizi, která eskaloval v reakci na vojenský konflikt na Ukrajině v letošním roce.

V případě razantního snížení Zelených bonusů či jejich omezení na nulu stát ušetří pouze na vyplácené podpoře pro majitele malých FVE, kteří si vyrábějí zelenou elektřinu pro vlastní spotřebu. Velcí provozovatele FVE zůstanou na svých výkupních cenách, tj. podpora se jim nesníží, což je diskriminační.

Krok ERÚ v oblasti osekání podpory malých FVE je také zcela v rozporu s politikou sousedního Německa, které letos zvýšilo podporu na bázi pevných výkupních cen (FIT) pro malé FVE.

Zdá se, že jediným záměrem ERÚ je pomoci státu „sanovat“ rostoucí výdaje spojené s energetickou krizí a s návrhem na zastropování cen elektřiny, který se nyní zvažuje. Je tragikomické, že v této souvislosti budou potrestání malí solárníci, kteří pobírají nejmenší část z podpory určenou na POZE….

Jak se bránit?

Proti návrhu ERÚ na osekání zelených bonusů můžete podat připomínku v souladu s platnou legislativou do 16. září 2023. Postup pro podání připomínek najdete na webu ERÚ.