Komora OZE: Platnost cenového rozhodnutí POZE pro rok 2022 se odkládá

Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil v prosinci 2021, že cenové rozhodnutí č. 6/2021 z konce září, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE), není od nového roku aplikovatelné. Podle sdělení ERÚ dosud nedošlo k notifikaci nových schémat podpor ze strany Evropské komise.

Zdroj: Amper Meteo

Intenzívní spolupráce s MPO

Dne 18. října 2021 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NZPOZE“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2022. ERÚ v této souvislosti upozornil, že nové cenové rozhodnutí o POZE může být zveřejněno až po dokončení notifikace podpor definovaných novelou zákona o POZE.

„Pro náš sektor jsou stěžejní zejména dvě oblasti: jednak podpora pro zcela nové nebo modernizované (příp. konverze u podpory biometanu) zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2022 a jednak udržovací podpora výroby tepla z biomasy. V obou případech intenzivně podporujeme české orgány v čele s MPO ve snaze co nejdříve dokončit proces ověření souladu slučitelnosti nových schémat podpory dle novely zákona o POZE,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Podle Chalupy se nyní jako nejpravděpodobnější jeví možnost zjednodušeného postupu oznámení podle tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Tento postup by jednak měl umožnit co nejdřívější vydání aktualizovaného cenového rozhodnutí a tedy spuštění vyplácení nových podpor a rovněž, jak věříme, možnost kontinuálního poskytování udržovací podpory (návaznost na stávající podporu tepla).

Objasnění ERÚ

Přijetím NZPOZE došlo k tomu, že od 1. ledna 2022 není zákonná opora pro vyplácení výše uvedených provozních podpor. Novela zákona o POZE tyto podpory již nadále neobsahuje, a přestože jsou součástí cenového rozhodnutí č. 6/2021, není možné tyto podpory po účinnosti novely zákona o POZE od 1. ledna 2022 uplatňovat. Cenové rozhodnutí je tedy v rozsahu, ve kterém upravuje tyto podpory, neaplikovatelné.

V rámci NZPOZE se uvedené podpory nahrazuje alternativním schématem podpory, tzv. udržovací podporou tepla. Prozatím však nedošlo k ukončení notifikačního procesu nebo k vydání oznámení, které by tyto formy podpory z NZPOZE prohlásilo za slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie a není tedy možné vydat k uvedeným podporám cenové rozhodnutí a zahájit výplatu těchto alternativních podpor z NZPOZE.

ERÚ očekává uzavření procesu schvalování většiny schémat podpor podle NZPOZE v následujících týdnech, respektive v prvním čtvrtletí roku 2022. Nutnou podmínkou „aktivace“ těchto podpor je pak jejich uvedení v nařízení vlády vydaném podle § 3 NZ POZE a účinnost potřebné sekundární legislativy.

„V návaznosti na schválení podpor Evropskou komisí a vydání nařízení vlády je ERÚ připraven neprodleně aktualizovat cenové rozhodnutí, ve kterém společně se stanovením výše těchto schválených podpor přistoupí také ke zrušení podpor, které již nejsou upraveny zákonem o POZE v platném znění,“ upřesňuje ERÚ na svém webu.