Komerční banka pokračuje v redukci uhlíkové stopy ve vlastním provozu, využívá téměř 100 % zelené energie

V roce 2023 byla díky pečlivému energetickému managementu, nákupu zelené energie a instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše pražské centrály opět snížena uhlíková stopu vlastního provozu Komerční banky. Celková úspora oproti základnímu roku 2019 tak činí 59,3 %.

Zdroj: Komerční banka

 

„Pokračujeme ve zmírňování dopadu na životní prostředí díky digitalizaci, úspoře energie i vody, opouštění budov i vlastní FVE na centrále. Jdeme podle plánu, který jsme si stanovili už v roce 2019,“ uvedla Jitka Haubová, členka představenstva odpovědná za agendu udržitelnosti.

Spotřebovaná elektrická energie, která je určena pro provoz pobočkové sítě, datových center a autoprovozu KB, pochází v 98,7 % z obnovitelných zdrojů. Zbývajících 1,3% spotřebované elektrické energie pochází z běžného energetického mixu ČR/SK a jedná se o spotřebovanou elektrickou energii na externích nabíjecích stanicích elektroaut a elektrickou energii určenou k výrobě chladu tam, kde je KB v nájemním vztahu a je jí tato služba dodávaná.

Další část snížení jde na vrub právě tomu, že pro služební jízdy jsou stále více využívané elektromobily, a o to se spotřebuje méně fosilních pohonných hmot, které mají vyšší emise z celého životního cyklu než emise spojené s elektřinou. K nezanedbatelnému snížení též došlo v oblasti spotřeby zemního plynu a dodaného tepla ze systémů centrálního vytápění. V průběhu roku byla zprovozněna nová fotovoltaická elektrárna na naší budově ve Stodůlkách. Tato elektrárna vyrobila 45 MWh, které byly spotřebovány na provoz budovy, a o to byl snížen odběr elektřiny ze sítě.

Detailnější informace o udržitelném podnikání Skupiny Komerční banky v roce 2023 jsou k dispozici ve Zprávě o udržitelném podnikání Skupiny KB.

Tabulka podle detailního rozdělení emisí 2023:

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). Uhlíková stopa je množství těchto plynů. Je to nástroj k měření dopadů lidské aktivity na životní prostředí vyjádřený v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (t CO2e). Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod. Uhlíková stopa je jedním z klíčových indikátorů udržitelného rozvoje.