Kategorizace fotovoltaických elektráren v roce 2024

Provozovotel distribuční společnosti E.GD (člen skupiny E.ON) informuje výrobce  o průběhu každoroční kategorizace (zařazování výrobců elektřiny do příslušných kategorií), podle níž jsou následně určeny odpovídající výše plateb za přenos či distribuci elektřiny. Kategorie výrobců jsou: 1. a 2. Aktuálně nadcházející kategorizační období: od 01.04.2024 do 31.03.2025. Aktuální období naměřených hodnot, ze kterých bude nadcházející kategorizace vycházet: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Zdroj: Wikipedia

 

Čím se kategorizace řídí?

Upravuje vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, která v § 53, odstavcích (4) a (6) stanovuje pravidla pro zařazování výrobců do kategorií. 

§ 53, odstavec (1) a (5) této vyhlášky stanovuje podmínky zařazení do 1. kategorie (kromě výrobců poskytujících podpůrné služby přenosové soustavy, splňující ustanovení Čl. II vyhlášky č. 125/2021 Sb.). 
 

Jak nám kategorii oznámíte?

Oznámení (sdělení) o kategorii výrobce nám podáte následujícími způsoby:

A) Výrobci (neposkytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu):

  • standardně prostřednictvím on-line formuláře, který bude dostupný (na této webové stránce) od 02.01. do 31.01.2024 včetně zde, v případě technických (IT) nebo jiných problémů s vyplněním on-line formuláře nás neprodleně kontaktujte na adrese: distribuce@egd.cz
  • samotná naměřená data (za aktuální období uvedené výše) nám neposílejte, pro naši kontrolu si je stáhneme ze systému CDS OTE,
  • vyhodnocení naměřených dat a násl. oznámení (sdělení) musí být z vaší strany provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními § 53 vyhlášky č. 408/2015 Sb. (viz též výše),
  • v on-line formuláři vždy uvádějte výrobní EAN,
  • v případě chybného vyplnění / odeslání on-line formuláře (budete upozorněni příslušnou notifikací se specifikací chyby) jej prosíme vyplňte / odešlete znovu, platné bude vždy poslední úspěšné odeslání (obdobně obdržíte notifikaci s potvrzením, důležité: Váš e-mailový klient může tuto notifikaci vyhodnotit jako „spam“), 
  • přijatou notifikaci/notifikace si ponechejte pro případ pozdější reklamace, bez jejího/jejich doložení (prokázání odeslání vyplněného formuláře) nebude možné reklamaci řádně přijmout.

B) Výrobci poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu, splňující ustanovení vyhlášky č. 125/2021 Sb., Čl. II

Oznámení (sdělení) nám pošlete e-mailem na adresu: distribuce@egd.cz.

  • K tomu přiložte potvrzení, že dotyčná výrobna (uveďte výrobní EAN) je Výrobnou poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu provozovatele ČEPS a.s. a v předchozím kalendářním roce splnila podmínku podle vyhlášky č. 125/2021 Sb., Čl. II, tj. dodala do distribuční soustavy elektřinu v rozsahu alespoň 120 hodin.

Upozornění!

Výrobci, od nichž do 31.01.2024 oznámení (sdělení) o kategorii neobdržíme, budou automaticky zařazení do 2. kategorie.

Takoví výrobci si pak pro odběr elektřiny v příslušném odběrném místě z napěťových hladin VN a VVN musí od 01.04.2024 sjednat řádně rezervovanou kapacitu (pokud již nemají sjednanou) a platit za ni odpovídající poplatky, dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí ERÚ.