Jaké energetické zákony v gesci MPO vejdou letos v platnost?

Přinášíme vám stručný přehled změn legislativy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou platné od 1. ledna 2022.

 

Zdroj: Wikipedia

Zákon o podporovaných zdrojích energie (POZE)

Převážná část novely zákona o podporovaných zdrojích energie nabývá účinnosti 1. 1. 2022, zbytek 1. 1. 2023. Novela počítá s tím, že vláda bude moci mimo jiné:

stanovit maximální výši podpory středních a větších zdrojů energie na základě cen vysoutěžených v energetických aukcích
▪  umožnit využívat zelený hodinový bonus pro menší zdroje
▪  zavést opatření, díky kterým se udrží v provozu současně energeticky efektivní výrobny elektřiny a tepla aj.

To vše se záměrem:

plnit cíle, které požaduje nová legislativa EU, v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030
▪  snížit náklady na provozní podporu OZE.

Výše uvedené nástroje bude moci vláda aktivovat každoročním nařízením podle toho, jak se budou plnit cíle rozpracované ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. ČR bude ověřovat přiměřenost provozní podpory, kterou poskytuje na OZE. Zavazuje ji k tomu rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem EU. Uvedená evropská rozhodnutí musí ČR jako členský stát EU zavést (transponovat) do národní legislativy, což je právě další cíl této novely zákona o POZE.

Nařízení vlády č. 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022

Stanoví, že dotace ze státního rozpočtu na současné zdroje v provozu zůstávají na úrovni 27 mld. Kč

Znamená to zachování nebo dokonce snížení poplatku za podporované obnovitelné zdroje energie, které je nutné vybrat od zákazníků.

Nařízení vlády č. 368/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.

▪  Propuštění zaměstnanci subjektů, které těží uhlí nebo uran, budou moct dostat příspěvek ve výši 8 000 Kč (zaměstnanci, kteří převážně pracovali v podzemí hlubinného dolu) nebo 5 300 Kč (zaměstnanci, kteří převážně pracovali mimo podzemí hlubinného dolu).

▪  Příspěvek dostanou za 3 měsíce, pokud jejich pracovní poměr trval méně než 5 let nebo po dobu 6 měsíců, pokud pracovní poměr trval alespoň 5 let.

▪  Nejdelší doba poskytování příspěvku je 60 měsíců, odvíjí se od odpracovaných let a věku zaměstnance.

▪  Příspěvek se týká zaměstnanců těch subjektů, které jsou v daném nařízení vlády konkrétně uvedeny.

Většina zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

▪  Implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, která stanovuje evropský kodex pro elektronické komunikace do vnitrostátního právního řádu.

▪  Zajišťuje rovné podmínky pro účastníky trhu, posiluje ochranu spotřebitele a jednotné uplatňování pravidel s cílem usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácí balíček služeb

Zákon 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

▪  Počítá s možností – kvůli výstavbě a provozu nových jaderných zdrojů – uzavřít s investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny.

Investorem se myslí výrobce elektřiny na území ČR. Nízkouhlíkovou výrobnou pak výrobna s jaderným reaktorem, která je připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW po roce 2030.