Jak se připravit na kontroly provozovatelů OZE ze strany Státní energetické inspekce?

Také v roce 2020 pokračují jednotlivé územní inspektoráty Státní energetické inspekce v cenových kontrolách výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Letos byly zahájeny kontroly u desítek výroben. Nejčastěji se tyto kontroly týkají výroben elektřiny ze slunečního záření.

Autor: Mgr. Filip Nečas_advokát

Autor: Mgr. Filip Nečas_advokát

Jak se na kontroly připravit?

 

Při kontrolách mohou být zjištěny podstatné nesoulady s dopadem na existenci či výši nároku na provozní podporu. Strategie spočívající v nepředložení některých sporných požadovaných podkladů se ukazují u soudu neúspěšnými a vedou k peněžitým sankcím výrobců. S jednotlivými rozpory je tedy třeba se argumentačně vypořádat a nikoliv je před kontrolou protiprávně skrývat. 

Níže přináším několik tipů čerpajících z mých zkušeností, jak se výrobce může na takové kontroly Státní energetické inspekce připravit.

Zkontrolujte skutečný stav výrobny

 

U každé kontroly kontrolující osoby Státní energetické inspekce procházejí výrobnu a její jednotlivé součásti. V případě připojených panelů jsou foceny jejich štítky a přepočítáván celkový instalovaný výkon výrobny. Lze doporučit, aby výrobce před kontrolou tento stav porovnal s dokumentací v licenčním spise.

Pokud je zjištěn nesoulad, může uvedené vést nejenom k uložení pokuty za nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí, nýbrž také k uplatnění nároku Ministerstva průmyslu a obchodu na vrácení neoprávněně čerpané podpory z titulu bezdůvodného obohacení.

Nesoulad mezi skutečným stavem a licenčním spisem může spočívat také například v nepřesném označení pozemků, na kterých se výrobna nachází. To může být způsobeno buď přečíslováním pozemků při obnově katastrálního operátu, anebo došlo v průběhu provozu skutečně k přemístění výrobny, které může i nemusí mít vliv na nárok na provozní podporu.

Pokud zjistíte nesoulad ohledně údajů uvedených v licenci na výrobu elektřiny a jejího skutečného stavu, konzultujte situaci s advokátem, který by Vám měl s ohledem na současnou rozhodovací praxi navrhnout vhodnou strategii pro zachování Vašeho nároku na podporu.

 

Posuďte vzájemný soulad údajů ve stávající dokumentaci výrobny

 

Státní energetická inspekce si od každé kontrolované osoby vyžádá seznam podkladů zahrnující dokumenty od protokolu o prvním paralelním připojení výrobny až po smlouvy o dodávce elektřiny do distribuční soustavy a výkazy o výrobě.

V případě, že v nich kontrolující osoba nalezne vzájemný nesoulad, bude po výrobci požadovat náležité vysvětlení.

To může spočívat například v tom, že na výrobně byly nainstalovány panely jiného výrobce, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci s ohledem na situaci na trhu. Nesrovnalosti mohou být uvedeny také v revizní zprávě, přičemž v takovém případě doporučujeme kontaktovat revizního technika, aby vydal opravenou revizní zprávu, kde je předchozí rozpor vysvětlen (např. v důsledku čerpání informací z původní dokumentace).

Z dosavadní zkušenosti vyplývá, že racionálně odůvodněný rozpor v údajích nevede k postihu výrobce ani k zahájení řízení o přestupku ze strany Státní energetické inspekce.

 

Ověřte měření elektřiny a zohlednění vlastní technologické spotřeby

 

Součástí kontroly je ověření měřících zařízení a způsob vykazování vlastní technologické spotřeby. Vlastní technologická spotřeba zahrnuje spotřebu elektřiny nezbytnou k výrobě elektřiny v zařízení a také ztráty na vedení před předávacím místem výrobny. Na vlastní technologickou spotřebu se nevztahuje provozní podpora.

Především u výroben elektřiny pobírajících provozní podporu ve formě zeleného bonusu může nastat situace, kdy je vlastní technologická spotřeba nesprávně vykazována a dochází tak uplatnění podpory i na tu část vyrobené elektřiny, na kterou nenáleží. Buď je třeba tedy zajistit měření až za místem vlastní technologické spotřeby, anebo tuto vlastní technologickou spotřebu měřit samostatně.

Z hlediska vykazování vlastní technologické spotřeby vyžadují kontrolující osoby podrobný popis, jaké hodnoty jsou zadávány do položek v systému operátora trhu. Lze tedy doporučit si tento postup před samotnou návštěvou kontrolující osoby objasnit.

Autor: Mgr. Filip Nečas, advokát