Jak pomoct bytovým domům k větší energetické soběstačnosti?

Zdroj: Pixabay.com

Současné dění a vyhrocená situace na světové úrovni v energetice i události spojené s ukončením činnosti některých dodavatelů energie v uplynulém roce v ČR ukázaly, jak zásadní je znovu otevřít a úspěšně vyřešit otázku energetické soběstačnosti obyvatelstva. Spolu s důrazem na decentralizaci výroby elektrické energie a její demokratizaci se jako správné řešení nabízí rozvoj komunitní energetiky, který stojí za ekonomickými, environmentálními a sociálními benefity v lokálním i národním měřítku. Zapojení místních samospráv v projektech komunitní energetiky vytváří významnou přidanou hodnotu pro úspěšné řešení demokratizace energetiky.

Kraje a municipality, které do loňského podzimu považovaly energetiku převážně za bezpečný přístav, o který není třeba se aktivně starat, se musí stát hlavními aktéry v této oblasti. Samospráva byla aktivní pouze v oblasti nákupu energie, menší část také řešila otázku energetických úspor na vlastněných nemovitostech, pouze někteří zaváděli energetický management a minimální část řešila i stranu výroby energie a nastavení bilančně vyvážené výroby a spotřeby v území. Pomalé tempo změny přístupu k řízení energetiky v území bylo především způsobeno nepřidělením pravomoci a povinností v této oblasti ze strany státu. Je proto třeba, aby i z této strany byl vyvíjen tlak na změnu.

Koncept výroby energie obnovitelnými zdroji v místě její spotřeby a její sdílení mezi jednotlivými spotřebiteli byl představen Evropskou komisí již v rámci legislativního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany v roce 2016 a členské státy měly za úkol ukotvit tento koncept do národní legislativy. Nové role koncových spotřebitelů energie vedou ke změně zavedených obchodně-právních vztahů v rámci fungování trhu s elektřinou.

Přestože Energetický regulační úřad není gesčně odpovědným resortem, přijal tuto výzvu jako jednu ze svých priorit a rozhodl se být průkopníkem hledajícím řešení, které umožní obyvatelům bytových a rodinných domů či obcím a městům sdílet vlastní vyrobenou energii mezi sebou.

V programovém prohlášení vlády se můžeme dočíst, cituji „že vláda do konce roku 2022 připraví nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat“.

Energetický regulační úřad se rozhodl podpořit téma komunitní energetiky ještě před dokončením nového energetického zákona připravením modelu sdílení elektřiny pro bytové domy. Úloha to není jednoduchá, neboť připravit kompletní model pouze pomocí úpravy Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která by měla umožnit výrobu a sdílení vyrobené energie v rámci bytových domů, je podstatně složitější, než kdybychom mohli navazovat na nový energetický zákon, který významně v této oblasti chybí. Příprava modelu sdílení elektřiny v bytových domech bude jednou z revolučních změn v rámci podpory rozvoje komunitní energetiky a bude zároveň základním kamenem pro sestavení budoucích modelů sdílení elektřiny pro větší lokality.

Předpokládaná účinnost připravovaných změn je plánována od roku 2023 a bude se týkat bytových domů s instalovanou výrobnou elektřiny. Navrhované jednoduché řešení sdílení energií v bytových domech v ČR definuje tzv. vůdčí odběrné místo, tj. odběrné místo s připojenou výrobnou. Na vyrobeném množství elektřiny spotřebovaném v rámci vůdčího odběrného místa i na alokované dodávce z vůdčího odběrného místa do přidružených odběrných míst spoří zákazníci obchodní i regulovanou platbu vztaženou na MWh.

Celý model sdílení elektřiny připravuje ERÚ jako prioritní i s ohledem na již dnes připravované developerské projekty, kdy do projektové dokumentace je požadováno ze strany investorů integrovat i podmínky a technická řešení pro budoucí umožnění sdílení energií.

Autorka:  Martina Krčová,  Člen Rady ERÚ (původně publikováno na webu SEMMO)