Investice do energetických řešení u domácností a firem se zvyšují

Podle nejnovější zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) došlo od roku 2015 ke zdvojnásobení podílu investic ze strany koncových spotřebitelů do energetických řešení, jako jsou střešní solární elektrárny a tepelná čerpadla. Tento trend je zvláště patrný v posledních letech, kdy se domácnosti a firmy po celém světě stále více angažují ve výrobě a úsporách energie.

Zdroj: PixabayCOM

Energetická krize a rostoucí ceny energií

Jedním z klíčových faktorů, který podporuje tento růst, jsou vládní pobídky a dotační programy. Přibližně 10 % těchto investic je podporováno formou grantů nebo daňových pobídek, což usnadňuje domácnostem a firmám přechod na obnovitelné zdroje energie. Vlády ve vyspělých ekonomikách vytvářejí příznivé prostředí pro investice do čisté energie tím, že nabízejí finanční podporu a zavádějí regulace na podporu udržitelného rozvoje​.

Energetická krize v posledních letech, doprovázená extrémními cenami energií, motivovala mnoho koncových spotřebitelů investovat do vlastních energetických řešení. Tento trend je patrný nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa. Vysoké náklady na energie vedly k hledání alternativních zdrojů energie, což zvýšilo poptávku po solárních panelech, tepelných čerpadlech a dalších technologiích. Lidé o obnovitelné zdroje mají zájem.

„Překážkou jsou peníze a v evropském kontextu dotace. Základem ovšem vždy musí být seriózní kalkulace. Investici do obnovitelných zdrojů bych rozhodně připojil k výdajům za kvalitní a účinné zateplení rodinného či bytového domu. To musí být vždy primární, minimalizuje úniky tepla a snižuje tak výdaje na energie,“ podotkl obchodní ředitel UCED Václav Skoblík.

Technologický pokrok a snižování nákladů

Rostoucí dostupnost a technologický pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů energie přispěly ke snižování nákladů na instalaci a provoz solárních panelů a tepelných čerpadel. Tento pokles nákladů činí tyto technologie přístupnějšími pro širší spektrum spotřebitelů.

Například náklady na výrobu a instalaci solárních panelů klesly v posledním desetiletí o více než 80 %, což umožňuje jejich širší rozšíření​.

Česká republika a investice do energetiky

V České republice je rostoucí trend investic do obnovitelných zdrojů energie zřejmý. V roce 2023 pokrylo střechy solárními elektrárnami přes 80 tisíc domácností s celkovým výkonem 823,3 MWp.

Většina z těchto instalací je navíc kombinována s bateriovými úložišti, což umožňuje efektivnější využití vyrobené energie. Úspěšný program Nová zelená úsporám je hlavním motorem těchto investic, který pomáhá domácnostem snížit počáteční náklady na instalaci obnovitelných zdrojů energie​.

Firemní investice do energetiky

Kromě domácností investovaly do energetiky i firmy, které usilují o úspory na energiích a snížení své uhlíkové stopy. Podle dat asociace českých distribučních společností ČES RES bylo loni elektráren vyrábějících energii pro vlastní spotřebu podniků instalováno více než 2 500 s celkovým výkonem okolo 140 MWp.

Firmy se také čím dál více zaměřují na instalaci tepelných čerpadel a dalších energeticky účinných řešení. Tento trend je podpořen rostoucími cenami energií a snahou firem o zvýšení energetické soběstačnosti a snižování provozních nákladů​.

Významné globální investice do čisté energie

Investice do čisté energie rostou po celém světě, přičemž v roce 2023 dosáhly 1,7 bilionu USD, což zahrnuje obnovitelné zdroje, jadernou energii, rozvodné sítě, skladování energie a nízkoemisní paliva.

Více než 90 % tohoto nárůstu od roku 2021 bylo zaznamenáno v rozvinutých ekonomikách a Číně, přičemž výrazné investice byly také zaznamenány v Indii, Brazílii a na Středním východě. Tyto investice jsou klíčové pro dosažení globálních klimatických cílů a přechod na udržitelnou energetiku​.

Regionální rozdíly v investicích

Navzdory celkovému růstu investic do čisté energie jsou tyto investice koncentrovány v několika klíčových regionech. V rozvojových zemích čelí investice do čisté energie výzvám, jako jsou vysoké náklady na kapitál, nejasné politické rámce a nedostatečná infrastruktura.

Například v Africe a některých částech Asie jsou investice do obnovitelných zdrojů stále relativně nízké. Nicméně existují světlé výjimky, jako je dynamický růst solárních investic v Indii a Brazílii​​.

Finanční výzvy a dostupnost kapitálu

Investice do obnovitelných zdrojů často vyžadují vysoké počáteční náklady, což může být překážkou pro mnoho domácností a malých firem. Vysoké úrokové sazby a nejistota ohledně dlouhodobých návratností mohou rovněž odrazovat od těchto investic.

Na druhou stranu, dlouhodobé úspory na provozních nákladech a vládní pobídky mohou tyto bariéry částečně překonat. Financování obnovitelných projektů je kritickým faktorem pro jejich úspěch a růst​.

Inovace a vývoj nových technologií

Technologické inovace, jako jsou pokročilé bateriové systémy, chytré sítě a nové formy obnovitelných zdrojů, přinášejí nové příležitosti pro zvýšení energetické účinnosti a snížení nákladů.

Tyto technologie mohou také pomoci řešit některé z výzev spojených s integrací obnovitelných zdrojů do stávajících energetických systémů. Například vývoj pokročilých fotovoltaických panelů a efektivnějších tepelných čerpadel zvyšuje jejich výkon a snižuje náklady​​.

Důležitost mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce je klíčová pro dosažení globálních klimatických cílů a podporu investic do čisté energie. Země by měly sdílet osvědčené postupy, technologické inovace a finanční zdroje, aby urychlily přechod na udržitelnou energetiku.

Spolupráce na regionální a globální úrovni může pomoci překonat výzvy spojené s financováním, regulací a technologií​.

Budoucí výhled a doporučení

Pro další zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie bude klíčové pokračovat v podpoře inovací a technologického vývoje. Rovněž je důležité zajistit dostupnost finančních prostředků pro malé a střední investory, aby mohli plně využít výhod obnovitelných zdrojů.

Globální spolupráce a sdílení osvědčených postupů mohou rovněž přispět k urychlení přechodu na udržitelnou energetiku​​.