Hubáčková (MŽP): Na podporu OZE míří dalších 7 miliard v rámci programu OPŽP

Zdroj: Portiva

Start nového OPŽP

Již v srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí (OPŽP), který nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem.

Desítky miliard investic míří například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou. Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů.

Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a nové zdroje pitné vody.

473 MW nových obnovitelných zdrojů

Návrh programu OPŽP schválila Evropská komise 18. července.
 
„Operační program Životní prostředí poskytne další zdroje na snižování spotřeby a tím i vysokých účtů za energie pro obce i domácnosti. Nabídne peníze na nové čistírny odpadních vod, vodovody či nové obnovitelné zdroje.  a vodovody pro místa, která mají problémy s dodávkami pitné vody. První výzvy začneme vyhlašovat ještě do konce léta,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).
 
Nejvíce peněz je určeno na přístup k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), na zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další peníze jsou připraveny na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.).

V rámci rozvoje obnovitelných zdrojů energie je plánováno podpořit instalaci nové kapacity ve výši 473 MW, která povede k výrobě 905 GWh/rok. Tyto cíle jsou v souladu s Politikou ochrany klimatu, Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu i Dlouhodobou strategií renovací budov.
 
„V novém programovém období OPŽP 2021-2027 chystáme do konce letošního roku vypsat více než dvacet výzev ze všech specifických cílů. Vycházíme vstříc žadatelům a zjednodušujeme potřebnou administrativu. To znamená, že redukujeme povinné přílohy žádosti o podporu a při hodnocení uplatníme co nejvíce sloučenou kontrolu formálních náležitostí„, dodává náměstek ministryně životního prostředí Jan Kříž.

Řada novinek

Operační program OPŽP navazuje bezprostředně na předcházející období 2014-2020, přináší ale řadu změn a novinek. Podpora bude cíleně mířit na komplexnost projektů. Například v případě rekonstrukce obecních nebo krajských budov to znamená nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň co nejlepší využití obnovitelné energie spolu s prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu, jako jsou například zelené střechy nebo využívání dešťové vody. A zároveň by taková rekonstrukce měla zlepšit vnitřní prostředí budov.

Nové programové období bude klást důraz také na zadržování vody v krajině a zaměří se na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity povrchových a podzemních vod. V oblasti odpadů budou hlavními tématy prevence vzniku odpadů, především z potravin, a také textilních odpadů, jednorázových plastů a odpadů ze zdravotnictví. Podpora bude směřovat také na moderní technologie využívané v odpadovém hospodářství.

Operační program Životní prostředí je jedním z programů, který bude v letech 2021–2027 poskytovat prostředky z fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Další informace na jdete na stránkách Operačního programu životní prostředí 2021–2027.