Hranicko se připravuje na rozvoj komunitní energetiky

Region Hranicko zahájilo na úrovni obecních samospráv řadu kroků, které povedou k rozběhnutí komunitní energetiky ihned poté, co to bude legislativně umožněno. Iniciační roli sehrála místní akční skupina MAS Hranicko, která ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko a městem Hranice .

Zdroj: Benekov

Nová pracovní skupina

Již více než 40 starostů a zástupců obcí, ale též firem, se na Hranicku zabývá energetickým poradenstvím  s cílem využít komunitní energetiky pro provoz velkých fotovoltaických či větrných elektráren.

Poté obce vyslaly zástupce do nově vzniklé pracovní skupiny ENERKOM, kde se v uplynulých měsících rozběhly přípravné kroky pro založení Energetické komunity na Hranicku. V polovině minulého roku pak MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko, město Hranice a další obce z Hranicka uzavřeli Memorandum o spolupráci v oblasti komunitní energetiky. 

Analýza současného stavu a budování nových zdrojů

Základem je budování nových energetických zdrojů, což jsou především fotovoltaické elektrárny, stejně intenzivně bychom se měli ovšem zabývat i budováním větrných elektráren, bioplynových stanic či bateriových úložišť. Jen tak vytvoříme vhodný mix, který nám zajistí stabilní přísun vyrobené elektrické energie.

Samotnému vybudování ale musí předcházet pečlivá analýza potenciálu umístění nových zdrojů, energetická pasportizace budov, hledání dalších možných úspor ve spotřebě, analýza přenosové soustavy v regionu, technické možnosti a vůbec zájem o propojení se s provozovateli velkých fotovoltaických a větrných parků a mnohé další kroky.

V tomto směru musí být aktivní nejen veřejný sektor, ale je to příležitost, ba i nutnost pro soukromé firmy, zemědělce, developery.

Založení Energetické komunity

Druhým základním směrem je pak vytvoření nového právního subjektu, který se stane základním kamenem pro řízené a efektivní sdílení vyrobené energie v regionu. Legislativa je teprve v přípravě a denně slyšíme o diskutovaných změnách a tlaku lobbistů, kteří se snaží již dohodnuté parametry různě pozměnit.

Základní model ale známe už nyní a jeho přesnou podobu v budoucnu máme ve svých rukou. Energetické společenství či komunita (zkráceně ENERKOM) je sdružením subjektů, kteří primárně chtějí v komunitní energetice hrát nějakou větší či menší roli, přičemž se vedle výrobců či spotřebitelů energie může jednat také např. o poradenské a montážní firmy, místní spolky, investory nebo aktivní občany.

Založit si ho mohou obyvatelé jednoho bytového domu, jedné ulice, čtvrti, obce nebo jako v případě Hranicka jednoho uceleného regionu. Není ambicí a ani by nebylo efektivní, kdyby veškerá komunitní energetika fungovala jen pod jediným subjektem. ENERKOM, který aktuálně na Hranicku připravuje MAS, Mikroregion, město Hranice a okolní obce, má ovšem ambici stát se vlajkovou lodí a zastřešujícím subjektem, o jehož zkušenosti, znalosti a poradenství se pak budou moci opřít veškeří další zájemci o vstup do této nové oblasti. Jednotlivé menší či větší „ostrovy“ komunitní energetiky pak mohou vznikat samostatně nebo např. jako pobočné spolky či divize hlavního ENERKOMu.

Budování odborných kapacit

Třetím směrem je vybudování lidských a organizačních kapacit pro kvalitní a kvalifikovanou přípravu. Jak město, tak také okolní obce v současnosti řeší vznik pozice energetického koordinátora, který se bude v příštích letech touto záležitostí zabývat.

Rovněž místní akční skupina plánuje rozšířit své poradenství od energetických úspor také směrem ke komunitní energetice. Důležitá je opora právníků pro správný výběr právní subjektivity a celkové nastavení fungování ENERKOMu. Je potřeba se dále vzdělávat, chystáme např. exkurzi starostů do sousedních zemí , kde už komunitní energetika funguje (Rakousko či Německo).

Celý sektor je v rychlém technickém vývoji, vhodné je též navázat spolupráci např. s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy. Chceme se zaměřit také na využití státních a evropských dotací, které zajistí spolufinancování jak vzniku samotného ENERKOMu, tak především pokryjí výdaje na vznik obecních i regionálních energetických koncepcí a v neposlední řadě podpoří samotné budování nových energetických zdrojů.