EIB podpořila v roce 2020 v Česku investice v celkovém objemu 1,4 miliardy eur

Skupina Evropské investiční banky (EIB), již tvoří Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond (EIF), poskytla loni v České republice úvěry a závazky k poskytnutí záruk a kapitálu v hodnotě 1,4 miliardy eur. Skupině EIB se podařilo udržet úroveň investic na stejně vysoké úrovni jako v roce 2019.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Podpora podniků

EIB podepsala loni nové úvěry v hodnotě 1,2 miliardy eur a EIF se zavázal k poskytnutí cca 180 milionů eur v rámci 11 kapitálových, záručních a mikrofinančních operací pro přibližně 6 870 malých podniků. Financování EIF podpořilo přibližně 55 900 pracovních míst a mobilizovalo celkové investice ve výši 1,3 miliardy eur.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu uvádí: „I přes hospodářskou krizi, kterou v roce 2020 přinesla pandemie covid-19, se skupině EIB podařilo udržet v České republice investice na podobné úrovni jako v již tak výjimečném roce 2019. Společně s našimi českými protějšky jsme poskytli vyváženou podporu jak veřejnému, tak i soukromému sektoru, s cílem zvýšit odolnost ekonomiky a podpořit spravedlivou transformaci. Jsem velice hrdá na to, že EIB jako klimatická banka Evropské unie poskytla finanční pomoc a poradenství v souvislosti s projekty, které přispějí ke zlepšení v oblasti základní infrastruktury, energetické účinnosti a adaptace na změnu klimatu, což v konečném důsledku přinese zlepšení celkové kvality života obyvatel České republiky“.

„Evropská investiční banka se i v loňském roce podílela na podpoře celé řady důležitých projektů do strategických odvětví klíčových pro budoucnost České republiky. A jsem velmi ráda, že český soukromý a veřejný sektor dokázal tuto podporu aktivně a efektivně využívat. Projekty uskutečněné prostřednictvím Evropské investiční banky v Česku v loňském roce pomohly zhruba 8 000 malým a středním podnikům, díky čemuž bylo podpořeno více než 147 000 pracovních míst. Velmi si vážím této spolupráce a těším se, že i v tomto roce budeme společnými silami rozvíjet a modernizovat českou ekonomiku. Od roku 1992 do konce roku 2020 u nás EIB podpořila investice v celkové výši 23,2 miliard eur. To je zhruba 600 miliard korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podpora strategické regionální infrastruktury

V roce 2020 poskytla EIB Středočeskému a Pardubickému kraji úvěry v objemu 122,7 milionu eur určené na podporu klíčové regionální infrastruktury, zdravotnictví, dopravy, sociální péče, vzdělávání, kultury a energetické účinnosti veřejných budov.

Investice EIB pomohou těmto regionům vyrovnat se se současnými i budoucími problémy v oblasti zdravotnictví, ekonomiky a ochrany klimatu. Přispějí ke zvýšení atraktivity těchto oblastí, rozšíření ekonomických příležitostí a zlepšení kvality života obyvatel České republiky.

Podpora adaptace na změnu klimatu a transformace energetiky

Prostřednictvím úvěru ve výši 300 milionů eur podepsaného v roce 2020 bude EIB financovat širokou škálu opatření zaváděných Ministerstvem zemědělství České republiky s cílem zkvalitnit zdejší vodohospodářské služby, včetně protipovodňových opatření a zadržování srážkových vod. Tyto aktivity jsou součástí úsilí banky o zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí pro budoucí generace.

Díky podpoře ze strany EIB se zlepší životní podmínky přibližně 110 000 obyvatel České republiky. Asi 25 % populace ČR žije v oblastech, kde dochází pravidelně k povodním, přičemž v průměru jednou za 10 – 15 let mají tyto záplavy ničivé následky.

EIB podepsala rovněž úvěr ve výši 190 milionů eur určený státní společnosti ČEPS, a.s., která je provozovatelem české přenosové soustavy. Tato investice napomůže posílení infrastruktury pro přenos elektřiny v ČR, zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny a výraznějšímu začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetické sítě.

Podpora během koronavirové krize

Operace skupiny EIB přinesly v roce 2020 v České republice prospěch celkem přibližně 8 000 malých a středních podniků (SME) a společností se střední kapitalizací a podpořily více než 147 000 pracovních míst.

EIB uzavřela smlouvy o zprostředkovaných úvěrech v hodnotě 356 milionů eur se čtyřmi partnerskými finančními institucemi (Moneta, ČSOB Leasing CZ, Česká spořitelna a SGEF CZ). Zvýší se tak dostupnost financování EIB pro malé a střední podniky a obce v ČR.

Tyto operace poslouží k podpoře investic, jež budou primárně směřovat na pomoc českým společnostem při řešení důsledků koronavirové krize. Odhaduje se, že prospěch z úvěrů EIB poskytnutých v České republice získalo přibližně 1 190 malých a středních podniků a projektů se střední tržní kapitalizací, což přispělo k podpoře zhruba 91 200 pracovních míst.

Poradenské služby EIB v České republice

Poradenské služby EIB pomáhají partnerům při vzniku a úspěšné realizaci udržitelných investičních projektů, a to formou technického a finančního poradenství v průběhu celého projektového cyklu i po jeho skončení. Tyto služby v České republice často poskytuje řada týmů složených z poradců z různých oborů, jako jsou odborníci na finance, techničtí specialisté a subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), experti na inovace, klima či další oblasti.

Poradenské služby EIB pomáhají veřejným i soukromým subjektům při přípravě projektů, které jim umožní řešit některé z klíčových problémů, s nimiž se Česká republika i někteří z jejích sousedů potýkají. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu klíčových investic do opatření v oblasti ochrany klimatu, energetické účinnosti, digitalizace, inovací a sociální infrastruktury.

V roce 2020 poskytla EIB v rámci svých poradenských služeb grantovou podporu Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) s cílem podpořit vznik poradenské jednotky v rámci uvedené organizace. Tato jednotka bude poskytovat organizátorům projektů v České republice poradenské služby v oblastech, jako je dopravní infrastruktura, digitální infrastruktura a infrastruktura určená pro inteligentní města, oběhové hospodářství, energie z obnovitelných zdrojů či sociální infrastruktura.

Dále EIB poskytla granty v hodnotě 2,25 milionu eur v rámci iniciativy ELENA, tedy evropské energetické pomoci na místní úrovni, určené pro investiční program Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, který se zaměřuje na komplexní renovaci budov ústředních státních orgánů s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost. Tato renovace povede ke zvýšení efektivity provozu a energetické účinnosti a ke snížení emisí skleníkových plynů.

V neposlední řadě EIB nabízí horizontální podporu při přípravě projektů v rámci iniciativy pro uhelné regiony procházející transformací v České republice, kterou si vyžádalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Do této inciativy se zapojily tři české kraje – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský.