EG.D spustila jako první distributor kalkulačku pro sdílení elektřiny v bytových domech

Už více než dva roky eviduje distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zvýšený zájem o připojování obnovitelných zdrojů do sítě. Vedle instalací fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů, se čím dál tím častěji objevují i instalace solárních systému na bytových domech.

Zdroj: EG.D

Kalkulačka sdílené elektřiny

Změna legislativy v loňském roce totiž umožnila sdílení vyrobené elektřiny ze společných solárních panelů v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ). Aby společnost EG.D svým zákazníkům co nejvíce pomohla s orientací a možnostmi v této oblasti, spustila jako první z tuzemských distributorů na svém webu kalkulačku sdílené elektřiny. Ta členům SVJ navrhne vhodné řešení a pomůže jim při rozhodování o vytvoření energetické komunity v bytovém domě.

„Sdílení energií v rámci bytových domů je pro nás další výzvou. K začátku května máme na našem distribučním území už devět takových realizací. Sledujeme zvyšující se zájem o toto téma, a proto chceme být našim zákazníkům co nejvíce nápomocni. Kalkulačka sdílené elektřiny dá majitelům bytů, které jsou sdruženy ve společenství vlastníků jednotek, prvotní představu o tom, jestli se jim sdílení elektrické energie vyplatí. Výstupy z kalkulačky potom klientům poslouží i jako podklady pro další kroky, které jsou potřebné pro samotnou realizaci a vytvoření energetické komunity v domě,“ říká David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D.

Služba je pro zájemce zdarma dostupná na webu EG.D. Zákazník do intuitivního formuláře zadá detailní informace týkající se spotřeby, sazby a ceny silové energie všech odběrných míst v domě. Dále uvede i technické parametry pro umístění fotovoltaické elektrárny a lokalitu bytového domu. Pokud některé z údajů nezná, kalkulačka mu dokáže poradit a poskytne mu doporučené hodnoty.

„Výsledkem je potom kalkulace, díky které zájemci získají pro jejich bytový dům i pro každé odběrné místo zvlášť, ekonomické i technické zhodnocení, které se opírá o uživatelem zadané informace, klimatické údaje a distribuční data,“ přibližuje Jiří Ondruch, projektový manažer EG.D.

Jak sdílení v bytovém domě funguje?

Mezi zájemce se stanoví alokační klíč pro každý byt a podle tohoto klíče se rozdělí výroba z fotovoltaické elektrárny mezi byty a odečte se od jejich spotřeby. Vše proběhne nad čtvrthodinovým intervalem.

V praxi to znamená, že odečet výroby od spotřeby se provede vždy ve stejném patnáctiminutovém časovém okně a bude probíhat vždy, když solární elektrárna bude vyrábět proud.

Záleží na nastavení vůdčího odběrného místa. To buď nemá vlastní spotřebu, takže vyrobená energie se spotřebovává na základě alokačního klíče a když není aktuálně spotřebovávána, FVE ji dodá do distribuční soustavy.

Anebo je vůdčí odběrné místo nastavené tak, že má nastavenou vlastní spotřebu – elektřina vyrobená FVE je nejdříve spotřebovávána vůdčím odběrným místem, vzniklý přebytek posílá ostatním účastníkům (podružným odběrným místům) v SVJ na základě alokačního klíče, a pokud ani tak nedojde ke spotřebování elektřiny, je přebytečná energie dodána do distribuční soustavy.

Změna legislativy přinese postupně nové funkce

Kalkulačka sdílené elektřiny vznikla na základě modelu, který vytvořili účastníci hackathonu, který EG.D k tomuto tématu uspořádalo. Na něm pracovalo pět soutěžních skupin na prototypu aplikace, která má usnadnit fungování energetických komunit.

„Po řadě testování s několika SVJ a modifikacích jsme dospěli k funkčnímu řešení, které budeme dále rozvíjet. Souvisí to i s tím, že od 1. července tohoto roku začnou platit další legislativní úpravy, které umožní sdílení energií napříč celou distribuční soustavou. Aplikaci proto chceme rozšířit o kalkulaci celkového modelu energetických komunit pro všechny typy sdílení,“ dodává Jiří Ondruch.