Doporučujeme: Jak do 1. února získat nové dotace z Modernizačního fondu na akumulaci a fotovoltaiku?

Enormní zájem o dotace (nejen) na zelené zdroje z Modernizačního fondu eviduje Státní fond životního prostředí (SFŽP). „V rámci předregistrační výzvy jsme přijali 220 projektových záměrů v objemu 160 miliard korun. Nejvíce projektových záměrů směřuje právě do nových obnovitelných zdrojů v energetice,“ říká Ing. Lucie Früblingová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí SFŽP.

Zdroj: SFŽP

Zdroj: SFŽP

 

SN: Do 31. ledna 2020 lze podávat žádosti o dotace z Modernizačního Fondu (ModFondu) v rámci projektových záměrů. Jaký je v současnosti celkový zájem o nový typ dotací v rámci předregistrační výzvy?

Projektové záměry je do aktuálně běžících předregistračních výzev možné předkládat do 1. února 2021. Dosud jsme přijali 220 projektových záměrů v objemu 160 miliard korun, nejedná se ale o požadavek na dotaci, nýbrž o celkové předpokládané investiční výdaje projektů. Nejvíce projektových záměrů směřuje právě do oblasti RES+, tedy nových obnovitelných zdrojů v energetice.

SN: Je možné podat výzvu jako budoucí majitel dosud nezaložené účelově založené společnosti (typicky SRO)? Důvodem je to, že financující banka požaduje založení pro potřeby financování projektu v budoucnosti?

Z programu RES+ mohou čerpat podporu i nově založené společnosti. Projektové záměry je možné podávat na celé období fungování Modernizačního fondu (ModFondu), v rámci předregistračních výzev je tedy možné podávat projektové záměry i pro v budoucnu vzniklé společnosti.

SN: Může žádost o dotace podat i budoucí majitel dosud nezaložené účelově založené společnosti (typicky SRO), která není držitelem licence na výrobu energie od ERÚ?

Předregistrační výzva v oblasti RES+ není omezena jen na stávající držitele licence pro výrobu elektřiny. Podmínky jsou od počátku nastaveny tak, že předložení licence pro podnikání v energetických odvětvích je nezbytné doložit nejpozději při dokončení realizace projektu. Žadatelé mohou být tedy subjekty, které doposud takovou licenci nevlastní.

SN: Bude možné čerpat dotace i na speciální projekty typu fotovoltaický Carport (přístřešek ze solárních panelů v kombinaci s akumulátorem a nabíječkou EV) pro nabíjení elektromobilu?

Carporty budou pro podnikatele podporovány primárně z OP TAK. Nicméně Vámi popsaný projekt kombinující různé typy instalací FVE by pravděpodobně jako celek z OP TAK podpořitelný nebyl. V takovém případě by se dalo uvažovat o podpoře z programu RES+ ModFondu. Bez detailnějšího posouzení projektu ale nejsme schopni dát jednoznačnou odpověď.

SN: Pokud projekt zahrnuje několik různých technologií, přičemž každá z nich je nákladově výrazně odlišná, je možná podat žádost najednou, anebo je žádoucí podat několik zvláštních žádosti (tj. pro každou technologii zvlášť)?

Se současnými omezenými znalostmi plánovaného projektu se jako nejrozumnější jeví varianta, kdy by byl projekt rozdělen na dvě části – carport do OP TAK a instalace FVE na farmě do ModFondu či jiného programu podpory určeného přímo pro zemědělství. Nicméně bychom chtěli ModFond nastavit tak, aby bylo možné podpořit i komplexněji pojaté projekty. Opět ale platí, že bez detailnějšího posouzení projektu nejsme schopni dát jednoznačnou odpověď.

SN: Kdy budou projekty posouzeny/schváleny? A kdy lze počítat s proplacením dotací?

Pokud se podaří Evropské investiční bance a Evropské komisi finalizovat všechny prováděcí předpisy tohoto nového finančního nástroje, příjem žádostí by v prvních třech programech mohl odstartovat už během letošního března. Harmonogramy posuzování žádostí budou součástí výzev, jejich finální podoba bude do značné míry záviset na Evropské investiční bance a Evropské komisi.

Redakce portálu www.solarninovinky.cz tímto děkuje za rozhovor zástupcům SFŽP, a to Ing. Lucii Früblingové (Vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí SFŽP a Ing. Oldřichu Mužíkovi (Vedoucí oddělení pro Modernizační a Inovační fond).