Doporučení pojišťovny pro instalaci fotovoltaické elektrárny

Plánujete fotovoltaiku na střechu domu, kanceláří či výrobní haly? Pak je žádoucí také myslet na možná rizika, která tato investice s sebou nese. A to i z hlediska pojištění. Abyste v případě poškození například z důvodu požáru nepřišli nejen o zdroj energie, ale i o svou investici do fotovoltaické elektrárny (FVE) a dalšího majetku. 

Zdroj: Fronius

Na co si dát pozor při stavbě elektrárny?

Požár, ale i případné související hasební práce mohou způsobit škody na střeše, na majetku uvnitř budovy či z důvodu přerušení provozu v objektu. Při návrhu a projekci FVE proto vezměte v úvahu nejen požárně-technické charakteristiky stavby, ale také vnitřní obsah budovy.

Ani při splnění podmínky „nehořlavosti“ vrchní vrstvy střešního pláště nezapomeňte na hořlavost izolačních vrstev. Doporučujeme používat materiály RIP/IPN, ideálně pak minerální vatu.

Instalace FVE ovlivní statistiku střechy, doporučujeme proto předem zpracovat podrobný statistický výpočet včetně dynamického zatížení větrem, a to nejen pro samotnou střechu, ale také pro FVE panely, kotvení atd.

Pro případ zásahu vytvořte pro hasiče zásahové cesty na střechu, na vlastní ploše střechy a také nástupní plochy pro výškovou techniku.

Problematika požární ochrany

Aby bylo minimalizováno riziko, že velitel zásahu využije svého práva omezit zásah pouze na ochranu okolí nebo dokonce zásah přeruší či zcela zastaví, doporučujeme nad rámec legislativy zpracovat a odsouhlasit s hasiči dokumentaci zdolávání požáru a technický list FVE.

Instalujte střídače s technologií automatického odpojení vedení od vlastních panelů a ponechejte je volně přístupné – ideálně přístřešky/kontejnery zvenčí haly.

Umístěte elektrickou výzbroj FVE (měniče, rozvaděče, příp. trafo) ideálně samostatně mimo objekt, a pokud v objektu, tak v samostatném požárním úseku splňujícím požadované provozní parametry (např. dostatečné větrání zabraňující přehřívání).

Napětí na straně stejnosměrného napětí (DC) může představovat pro zasahující hasiče skutečně smrtelné nebezpečí! Doporučujeme proto, aby napětí na DC straně bylo co nejnižší, například díky tzv. optimizérům, které navíc i zlepšují celkový výkon FVE.

Další praktická opatření?

Při výstavbě FVE je žádoucí minimalizovat prostupy střechou a řádně je požárně utěsněte. Používejte kabely s vysokou teplotní odolností. Zamezte mechanickému namáhání kabeláže. V kritických místech prostupů střešním pláštěm instalujte detekci vniknutí vody do objektu.

Distribuční trafo umístěte samostatně, mimo trafo spotřeby areálu. Instalujte trojstupňovou ochranu na klíčové́ elektroinstalace. Zajistěte možnost online monitoringu výkonu FVE, teploty a dalších parametrů panelů a instalace s hlášením mimořádných provozních stavů a možnost vzdáleného odpojení jednotlivých panelů.

Instalujte systém ochrany před bleskem (LPS) podle příslušných EN norem, nikoliv na základě francouzské normy NF C 17-102. Po dokončení projektu zaveďte systém pravidelných kontrol a revizí, a to nejen samotné FVE, ale i LPS, střešních plášťů a nosných konstrukcí. V zimním období pak úklid sněhu ze střech.

Pro bateriové úložiště využijte samostatný objekt nebo alespoň požární úsek s dostatečnou odolností. POZOR na obtížnost až nemožnost hašení́ především Li-on baterií! V neposlení řadě označte objekty FVE vhodným piktogramem.

Tento článek vznikl redakční úpravou ve spolupráci se společnosti RENOMIA.