V Česku jsou schváleny nové soláry o výkonu více než sedmi „Temelínských bloků“?

„ČEZ Distribuce registruje na svém distribučním území veliký zájem zákazníků o instalaci fotovoltaických elektráren (FVE). Letos se jedná o 38 000 podaných žádostí o FVE na všech napěťových hladinách. Celkem je schváleno k připojení 6800 MW nových zdrojů,“ říká Stanislav Hes, Expert pro koncepci distribuce společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

 

Zdroj: SunEnergyEurope

O problematice připojování nových FVE můžete diskutovat se Stanislavem Hesem na konferenci Smart Energy Forum v Praze.

SN: Zájem o připojování nových FVE v síti ČEZ Distribuce a.s. je pravděpodobně obrovský. Kolik žádostí (schválených vs v procesu schvalování) o připojení nových FVE/celkový výkon v MWp evidujete ke dni 31/8 2022?

ČEZ Distribuce registruje na svém distribučním území veliký zájem zákazníků o instalaci FVE všech velikostí na všech napěťových hladinách. Od začátku letošního roku jsme do konce srpna obdrželi cca 38 tis. žádostí o připojení nových výroben s tím, že z naprosté většiny šlo právě o fotovoltaické elektrárny.

 Instalovaný výkon, který je aktuálně povolený v rámci žádostí o připojení všech typů výroben, přesahuje 6 800 MW a pro bližší představu se jedná o výkon, který odpovídá téměř sedmi blokům jaderné elektrárny Temelín. Další žádosti o připojení přibývají každým dnem a jsou vyřizovány ve lhůtách daných platnou legislativou. Zároveň je třeba upozornit na to, že mezi schválením žádosti o připojení výrobny a termínem připojení do distribuční sítě může zvláště u větších instalací uběhnout i několik let v závislosti na tom, jak rychle dokáže zákazník nebo developer výrobnu postavit a připravit na proces uvedení do provozu.

SN: Jaký je poměr nově instalovaných FVE/FVE s akumulací do konce srpna 2022? Jaká největší baterie byla letos připojena do sítě ČEZ Distribuce a jaká největší FVE?

 Od začátku letošního roku do konce srpna ČEZ Distribuce připojila více než 10 tis. FVE s celkovým instalovaným výkonem 78 MW a v tomto období mělo cca 89 % z celkového počtu nově připojených FVE jako svoji součást akumulační zařízení ve formě bateriového systému.

Volba instalovaného výkonu a kapacity akumulačního zařízení v žádosti o připojení je na zákazníkovi. Největší baterie dosud připojená v letošním roce byla součástí stávající výrobny a měla kapacitu 3000 kWh, největší připojená FVE v letošním roce měla instalovaný výkon 1189 kW. Akumulační zařízení zatím není definované v rámci Energetického zákona, takže není možné takový systém připojovat samostatně, ale pouze jako součást výrobny v případě, že má při provozu docházet k vybíjení energie do distribuční sítě v mezích sjednaného rezervovaného výkonu.

 

SN: Díky boomu FVE v ČR dochází k velké penetraci interminentních zdrojů ve vaší DS, tak i v sítích E.GD Distribuce a PRE Distribuce.  Z trhu víme, že v některých částech ČR jsou problémy s připojováním nových FVE. Jak se to projevuje v současnosti v síti ČEZ Distribuce? Dochází v některých oblastech k omezování přetoků z malých FVE či jejich celkovému nepřipojování s ohledem na technickém možnosti sítě?

K omezování přetoků nebo k nepřipojování malých FVE s instalovaným výkonem do 10 kW v odběrných místech na hladině nízkého napětí v oblastech ČEZ Distribuce aktuálně nedochází. V konkrétních případech, kdy je pro žádosti o připojení pro tyto FVE nedostatečná distribuční kapacita v daném místě, naplánuje ČEZ Distribuce posílení vedení, tak aby bylo možné tento typ výroben připojovat.

V takovém případě dostane zákazník na základě podané žádosti o připojení do smlouvy termín připojení, který odpovídá předpokládanému dokončení stavby na posílení vedení. Podíl zamítnutých žádostí o připojení z celkového počtu obdržených se za poslední rok pohybuje pouze na úrovni cca 0,4 % a týká se primárně větších projektů FVE s instalovanými výkony nad 1 MW a to tam, kde je již schválený veliký instalovaný výkon z předchozích žádostí o připojení, který vyčerpal kapacitu distribuční sítě v daném místě.

SN: Díky novele Vyhlášky o Pravidlech trhu dojde v příštím roce k boomu komunitní energetiky vč. sdílení vyrobené solární energie z FVE mezi obyvateli bytových domů v první fázi. Jak na tento nový fenomén nahlížíte? Co se změní pro prosumery sdílející vyrobenou energii v bytových družstvech z pohledu Vás – provozovatel PDS?

Komunitní energetika, tak jak je navržena ze strany ERÚ v rámci připravované novely Vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, bude znamenat ze strany provozovatelů distribučních soustav výměnu stávajících elektroměrů u zákazníků, kteří se zapojí v rámci bytových domů. Bude potřeba nově nainstalovat průběhové fakturační měření poskytující 15minutové hodnoty naměřených energií, tak aby následně mohlo docházet k rozúčtování výroby z FVE mezi odběrná místa zapojená do této energetické komunity.

SN: Na prosumery, kteří disponují FVE v kombinaci s bateriemi lze také nahlížet jako na zajímavý potenciál pro agregátory, jenž budou poskytovat síti služby výkonové rovnováhy. Jaký vliv bude mít podle Vás rezidenční flexibilita pro budoucnost sítě?

Služby výkonové rovnováhy jsou typem podpůrné služby, kterou poptává provozovatel přenosové soustavy ČEPS a do budoucna je možné, že část těchto služeb bude zajištěna i od prosumerů vybavených menší instalací FVE s bateriemi.

Proto, aby tato flexibilita nezpůsobovala při své aktivaci lokální problémy provozovateli distribuční soustavy, je ve spolupráci mezi ČEPS a ostatními provozovateli distribučních soustav vyvíjena a nasazována funkcionalita tzv. síťového semaforu, který definuje stavy, kdy je možné aktivovat tuto službu ze strany agregátora a kdy to možné není s ohledem na možné negativní dopady na provozovatele distribuční soustavy.  

O problematice připojování nových FVE můžete diskutovat se Stanislavem Hesem na konferenci Smart Energy Forum v Praze.