Čeští vědci chtějí skladovat elektřinu prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach vyvinulo a zprovoznilo experimentální prototyp nabíjecího okruhu tepelně integrované Carnotovy baterie.

Zdroj: UCEEB

Využití tepla pro akumulaci energie

Carnotova baterie je zařízení skladující přebytečnou elektřinu ve formě tepla v době, kdy je jí v síti nadbytek a její cena je nízká, a naopak vyrábějící elektrickou energii, když je jí nedostatek a její cena stoupá.

Tepelná integrace Carnotovy baterie znamená využití nízkopotenciálního tepla z průmyslových provozů v zájmu zvýšení jejich celkové energetické účinnosti, což je aktuální například pro kalírny, vstřikovny plastů, dřevozpracující či zemědělské podniky apod. 

Stand se skládá z vysokoteplotního tepelného čerpadla a akumulátoru tepla pracujícího s kamenným prachem. Kondenzace tepelného čerpadla probíhá přímo v akumulátoru s kamenným prachem, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího přestupu tepla. 

V rámci zkušebního provozu zařízení měříme technické parametry a současně ověřujeme provozní limity vysokoteplotního tepelného čerpadla, zejména jeho kompresoru.

Projekt s podporou TAČR

Pro potřeby laboratorního experimentu si toto nízkopotenciální teplo simulujeme prostřednictvím spínaného ohřívače vody regulovaného na potřebnou teplotu. Následovat budou testy spolehlivosti provozu kompresoru, měření dynamických charakteristik nabíjení úložiště a distribuce teploty v objemu zásobníku kamenného prachu. 

Vývoj funkčního vzorku experimentálního zařízení pro testování nabíjení akumulátoru nízkopotenciálního tepla na bázi kamenného prachu tepelným čerpadlem podpořila Technologická agentura České republiky v rámci projektu TA ČR Zéta IV TJ04000326 Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries.