Česko podporuje v Kambodži projekt umožňující malým podnikům přejít k solární energii

Navzdory slibnému tempu ekonomického růstu je dostupnost elektřiny pro spotřebitele i podnikatele v chudších oblastech Kambodže stále na nízké úrovni. Převažující zdroje energie se zde obvykle vyznačují vysokou cenou a zároveň neudržitelností z hlediska životního prostředí. S podporou Evropské unie a České rozvojové agentury proto na začátku minulého roku začala společnost Člověk v tísni realizovat čtyřletý projekt s názvem SWITCH to Solar, který pomůže celkově více než milionu Kambodžanům převážně z venkovských oblastí.

Zdroj: MZV

Usnadnění přechodu na čistou energii

Cílem projektu je usnadnit malým, středním a mikro podnikům přejít z užívání neobnovitelných zdrojů energie k solární energii a přispět tak ke zlepšení spotřebitelských návyků ve venkovských oblastech Kambodže. Projekt tím zároveň podpoří udržitelný a inkluzivní hospodářský růst ve venkovských oblastech prostřednictvím snížení environmentálních dopadů způsobených energetickou spotřebou těchto podniků. 

„Tento projekt navíc podporuje Kambodžu při dosahování jejího příspěvku k akčnímu plánu ASEANu v rámci energetické spolupráce v období 2016–2025, v rámci kterého země ASEANu usilují o dosažení celkově většího podílu obnovitelné energie do roku 2025. Obsahem projektu je především budování místních kapacit skrze školení či poskytování potřebné asistence, dále pak podpora vazeb mezi příslušnými aktéry v sektoru, jako jsou poskytovatelé solární energie, spotřebitelé a finančními instituce,“ říká Darina Vlčková z České rozvojové agentury, která zde má na starosti dotační podporu trojstranných projektů.

Projekt s výmluvným názvem Switch to Solar staví na systematickém přístupu rozvoje trhu založeného na vyvolání poptávky na nejnižší úrovni a na podpoře rozvoje dodavatelských řetězců poskytovatelů solární energie. Tento přístup se snaží řešit základní příčiny nedostatků solárního sektoru prostřednictvím spolupráce s klíčovými aktéry, jako jsou finanční instituce, investoři a maloobchodníci, což povede ke dlouhodobému zlepšení a zvýšení efektivity systémů v rámci trhu se solární energií.

Komplexní přístup

Během čtyřletého trvání projektu jsou naplánovány čtyři workshopy, v nichž experti z oblasti zemědělství a rybolovu v roli mentorů přiblíží výzvy a možná řešení v souvislosti s využitím „zelených“ technologií. V prvním čtvrtletí letošního roku byla navíc vytvořena webová stránka SWITCH to Solar, která slouží k dosažení většího počtu koncových uživatelů díky propojení s dalšími programovými aktéry, příjemci projektu, stakeholdery a dalšími relevantními aktéry.

„Věřím, že tento projekt významným způsobem přispěje k ekonomické soběstačnosti a zlepšení životních podmínek lidí žijící ve venkovských oblastech. Solární energie je v současnosti jedna z nejsnáze zaveditelných a nejrychleji rostoucích technologií na poli obnovitelných zdrojů. Abychom mohli vybudovat udržitelnou a funkční ekonomiku, musíme se více soustředit na rozvoj udržitelných forem energií,“ říká Hugo Agostinho, programový manažer ze společnosti Člověk v tísni.

Ta v Kambodži již třináctým rokem realizuje projekty na podporu obyvatel jak venkovských, tak městských oblastí. Kromě projektů zaměřujících se na rozvoj místních trhů, kam se řadí také projekt Switch to Solar, se ČvT zaměřuje také na podporu technického vzdělávání či na rozvoj systému včasného varování EWS1294, který je postupně předáván do plné správy Kambodžského království a bude sloužit jakožto národní systém pro rozesílání varovných zpráv.