Čekanová (AKE): Změny v novele LEX OZE 2  přinesou nežádoucí dopady

Novela energetického zákona LEX OZE 2 byla původně navržena s cílem podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšit tak podíl zelených technologií v naší energetické infrastruktuře. Měla přinést stabilnější a předvídatelnější podmínky pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což by přispělo k ekologické a udržitelné budoucnosti naší země. „Nicméně v nedávných návrzích se objevují změny, které s sebou pravděpodobně přinesou i nežádoucí dopady,“ říká Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR.

Zdroj: Patricie Čekanová_AKE ČR

Udivuje mě, že vláda nyní zasahuje do téměř hotové novely energetického zákona. Ke snahám o omezení komunitní energetiky na území jedné obce s rozšířenou působností a na maximálně tisíc odběrných míst, což by bylo pro řadu připravovaných projektů likvidační, tak dochází ve fázi, kdy měly být vypořádány připomínky Legislativní rady vlády. Ta však omezení velikosti energetických společenství nenavrhovala. Z tohoto důvodu vnímám navrhované změny jako netransparentní narušení legislativního procesu novely zákona, která byla dlouho a důkladně diskutována i se zástupci distribučních společností.

Komunitní energetika hraje klíčovou roli v zapojování místních obyvatel do produkce a spotřeby obnovitelné energie a podporuje ekonomický rozvoj na regionální úrovni. Převážně při přehodnocování novely LEX OZE II je tak důležité nalézt rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a podnikatelským klimatem. Zároveň je třeba zajistit, aby komunitní energetika měla prostor pro růst a rozvoj, neboť představuje důležitý model energetické nezávislosti a zapojení občanů do energetických rozhodovacích procesů.

Jsem pevně přesvědčena, že je nezbytné vytvořit podmínky, které podpoří inovace, konkurenceschopnost a udržitelnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Naše společnost se potýká s výzvami týkajícími se změny klimatu a omezených zdrojů fosilních paliv. Proto je klíčové podporovat investice do čisté energie a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj technologií, které naši závislost na nich sníží.

Vyzývám tedy zákonodárce a vládní instituce k pečlivému zvážení dopadů navrhovaných změn LEX OZE II na komunitní energetiku. Spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami, včetně odborníků, podnikatelů a občanských sdružení, je klíčová pro nalezení vyváženého řešení.

Apeluji také na potřebu otevřeného dialogu a spolupráce mezi uvedenými subjekty. Doufám, že se podaří najít kompromis, který bude brát v úvahu potřebu ochrany životního prostředí, podpory ekonomického rozvoje i participace občanů na utváření energetické politiky. Společným úsilím můžeme dosáhnout udržitelné energetické budoucnosti a přispět ke snižování negativních dopadů změny klimatu.

Autor: Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR