Aktuálně: Proč bude ČEZ nově nabízet připojení FVE v režimu „negarantovaného výkonu“?

Společnost ČEZ Distribuce mění od června způsob vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny na hladině VN- zejména se bude jednat o nové fotovoltaické elektrárny (FVE) v režimu „negarantovaného výkonu“. Co to v praxi bude znamenat?

Zdroj: ČEZ Distribuce

Změna v připojování nových fotovoltaik

Od 3. 6. 2024 největší provozovatel distribuční sítě ČEZ Distribuce mění způsob vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny (např. FVE) k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí od 100 kW výše. Nově bude možné připojit FVE v režimu negarantovaného výkonu, pokud s tím bude žadatel souhlasit.

Provoz výrobny elektřiny v režimu negarantovaného výkonu umožní provozovateli distribuční soustavy omezit výstupní výkon FVE (bez kompenzace a náhrady za omezení) v případech, kdy bude hrozit přetížení distribuční sítě. Díky tomu bude možné k distribuční síti připojit více výroben elektřiny.

„Nově tedy budeme žádosti o připojení výroben elektřiny, které by za současných podmínek nebylo možné připojit kvůli nedostatku kapacity nebo ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti distribuční soustavy (v souladu s § 25 odst. 10 a) energetického zákona), posuzovat i z pohledu možného připojení v režimu negarantovaného výkonu. Pokud to bude možné, žadatelům nabídneme připojení podle § 25 odst. 13 energetického zákona,“ komentuje změny ČEZ Distribuce na svém webu.

Na jaké žádosti se vztahuje nový způsob posuzování?

Nový způsob posuzování žádostí  v režimu „negarantovaného výkonu“se vztahuje výlučně k žádostem podaným od 3. 6. 2024 v čase po 08:00 hodin. Žádosti o připojení výroben podané před tímto termínem budou vyřízeny stávajícím způsobem, bez možnosti připojení v režimu

Společnost ČEZ Distribuce s účinností od 3. 6. 2024 aktivuje významné změny v procesu vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny k distribuční soustavě, které souvisí s nově umožněným připojováním výroben s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení při předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě (tzv. připojení s negarantovaným rezervovaným výkonem).

Cílem tohoto opatření je umožnit připojení většího množství výroben elektřiny, zejména z obnovitelných zdrojů energie (OZE), a zvýšit tak podíl kladných vyjádření k žádostem o připojení.

Žádosti o připojení výrobny elektřiny, kterým z důvodu nedostatku kapacity distribuční soustavy či rizika ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy nebude možné vyhovět tak, že bude žadateli nabídnuto standardní připojení, budou posuzovány i z hlediska, zda stav distribuční soustavy umožňuje jejich připojení s tzv. negarantovaným výkonem. Bude-li tato otázka vyhodnocena kladně, žadateli o připojení bude nabídnuto připojení výrobny v režimu § 25 odst. 13 energetického zákona.

Tento nový způsob posuzování se vztahuje výlučně k žádostem, které byly podány počínaje dnem 3. 6. 2024 v čase 08:00 a dále.

„Vezměte, prosím, na vědomí, že žádosti podané před tímto datem a hodinou budou vyřízeny dosavadním způsobem, bez možnosti nabídky připojení s negarantovaným výkonem. Informace o změně postupu vyřizování žádostí o připojení je rozesílána a zveřejněna s dostatečným časovým předstihem, aby všichni zájemci o připojení mohli vyhodnotit svůj další postup,“ upřesňuje ČEZ Distribuce.

Kdy se může omezit výroba?

Provozovatel distribuční soustavy může při předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě aktivovat opatření prostřednictvím změny struktury rozložením a skladby výroby nebo zatížení v distribuční soustavě tak, aby se změnily fyzické toky v přenosové a distribuční soustavě a uvolnilo se fyzické přetížení prvků elektrizační soustavy.

Tato opatření mohou spočívat v omezení či dočasném přerušení výroby elektřiny; provozovatelům výroben elektřiny s tzv. negarantovaným výkonem pak nebude náležet náhrada za výrobu elektřiny, která nebude uskutečněna z důvodu takového omezení či přerušení.

Zjednodušeně to znamená, že výrobce elektřiny získává možnost připojit svoji výrobnu i v situaci, která by jinak připojení vylučovala, ale za cenu, že se vzdá případné náhrady za omezení výroby.

Po uskutečnění nezbytných systémových, technických a organizačních opatření přistupuje ČEZ Distribuce k tomuto kroku ještě před vydáním příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu, ve snaze vytvořit co nejdříve podmínky pro připojování dalších výroben elektřiny z OZE.

Vzhledem k tomuto proaktivnímu postupu ale nelze vyloučit, že nyní přijatý postup vyřizování žádostí o připojení bude ještě nutné následně modifikovat ve vazbě na připravované změny prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky o připojení (č. 16/2016 Sb.) a vyhlášky o dispečerském řízení (č. 79/2010 Sb.).

Tyto očekávané prováděcí předpisy mohou přinést i konkrétní pravidla pro podmínky a rozsah omezování výroby ze strany provozovatele distribuční soustavy. Rámcovou úpravu obsahuje již nyní nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/943/EU.

Pokud to právní předpisy nebo skutkové okolnosti nevyloučí, společnost ČEZ Distribuce předpokládá, že k omezování výroby ve výrobnách s tzv. negarantovaným výkonem bude přistupovat rovnoměrně, s cílem v maximální míře upřednostnit neznevýhodňující podmínky pro dotčené výrobce elektřiny.

„Vezměte, prosím, na vědomí, že podíl na oprávněných nákladech na připojení se podle platného znění vyhlášky o připojení vypočítává v případě připojení s tzv. negarantovaným výkonem stejně jako v případech standardního připojení výrobny elektřiny,“ doplnuje  ČEZ Distribuce.

Další informace k novému režimu připojování FVE budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce.