Aktuálně: Nový zákon podpoří vznik akceleračních zón pro nové OZE do 1 roku

Česko bude mít více elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Do meziresortního připomínkového řízení míří návrh zákona, který urychlí jejich rozvoj tzv. akceleračních zón pro nové OZE.

Zdroj: Wikipedia

Návrh nové legislativy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovalo návrh zákona o urychlení využívání OZE, který umožní vznik tzv. akceleračních zón. Díky těmto oblastem bude povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně infrastruktury a souvisejících akumulačních stanic snazší a rychlejší. Návrh zákona navazuje na usnesení vlády z 23. dubna 2024 a nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení.

„OZE budou společně s jádrem klíčovým zdrojem pro naši energetiku. Posilují naši energetickou bezpečnost a snižují náklady na energii. Proto naše vláda přijímá opatření, která umožní zvýšit výrobu elektřiny z těchto levných zdrojů. Akcelerační zóny jsou dalším krokem, který zjednodušuje a výrazně zrychluje povolování výstavby solárních a větrných elektráren. Půjde především o oblasti s vysokým potenciálem generovat elektřinu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí jako jsou bývalé průmyslové zóny, brownfieldy nebo doly,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hlavním účelem návrhu zákona je urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména prostřednictvím vymezení tzv. akceleračních zón, ve kterých budou záměry pro využití energie z OZE povolovány ve zvláštním zjednodušeném režimu. Zóny budou vymezeny nejprve pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření a energii větru, neboť u těchto technologií se předpokládá největší nárůst instalovaného výkonu do roku 2030.

Délka schvalování projektů do 1 roku

„Rozvoj především větrné energetiky dosud stagnoval, proto chceme umožnit rozumnou výstavbu nových zdrojů obnovitelné energie, které budou respektovat jako energetické potřeby, tak zájmy místních obyvatel i krajinný ráz. Díky akceleračním zónám budou hlavní problémy s povolováním vyřešeny ještě před tím, než se firmy a obce dohodnou na umístění větrných nebo fotovoltaických elektráren v konkrétním místě. Délka schvalování projektů by tak neměla přesahovat více než jeden rok“, komentuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

V součanosti resort MZP mapuje českou krajinu na základě zhruba 60 různých map omezení, přičemž se řeší všechny nárazníkové zóny v souladu s ochranou přírody a krajiny, politikou územního rozvoje, dopravními stavbami a dalšími omezeními v rámci akceleračních zon.

„Vymezení akceleračních zón společně s nabytím účinnosti nového stavebního zákona umožní rychlé, přehledné a pro investory i občany komfortní posuzování staveb. Díky meziresortní spolupráci se ukazuje, že lze zrychlovat povolovací procesy, aniž by to muselo být na úkor veřejných zájmů nebo místních obyvatel,“ uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výrazné zjednodušení

Vhodné umístnění elektráren se bude vymezovat s ohledem na územní plánování. Akcelerační zóny by měly být podle návrhu vymezovány na všech třech úrovních za využití nástrojů územního plánování tak, aby byla zajištěna koordinace všech veřejných zájmů pro dané území.

Tyto úrovně zahrnují územní plány obcí, zásady územního rozvoje krajů a v případě oblastí s celostátním významem územní rozvojové plány. Důležitá budou při výběru lokality také kritéria plynoucí ze zákonných požadavků na ochranu dalších veřejných zájmů jako je především ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí.

Společně s územně plánovací dokumentací příslušné úrovně bude pro každou akcelerační zónu pořízeno také územní opatření, ve kterém budou stanoveny podrobné a specifické podmínky pro danou oblast. Územně plánovací dokumentace a všechna s ní pořizovaná územní opatření podléhají společně posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).

Orgánem příslušným pro vydání jednotného environmentálního stanoviska bude vždy krajský úřad. Navrhovaný postup přináší zjednodušení tím, že předem definované podmínky při vymezení akceleračních zón redukují potřebu řešit široké spektrum otázek na úrovni konkrétních projektů.