Aktuálně: Doporučené postupy pro obnovu provozu FVE po živelní pohromě

Jihomoravský kraj zasáhla v minulém týdnu přírodní katastrofa, po které zůstaly ohromné škody na majetcích a bohužel i na lidských životech. Vzhledem k zaměření naší advokátní kanceláře se na nás obrátilo již několik osob, jimž tato živelní pohroma poškodila fotovoltaickou elektrárnu (FVE), s žádostí o radu, jak v takovém případě postupovat.

Zdroj: WienEnergie

Doporučení pro poškozené provozovatele FVE

V regionu již intenzivně probíhají obnovovací práce, proto bychom rádi pomohli alespoň odbornou radou všem těm, které čeká obnova zničených solárních elektráren, a to ať již těch malých, umístěných na střechách svých domovů, či větších projektů v průmyslových oblastech.

Uvádíme zde proto následující přehled kroků a doporučení pro provozovatele těchto poškozených výroben elektřiny. 

Jak zajistit zachování nároku na podporu pro výrobny uvedené do provozu do roku 2013?

Závazné výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu podává jasný návod, jak postupovat při opravách výroben, aby zůstal zachován nárok na podporu ve formě výkupních cen či zelených bonusů:

  1. a)    Při opravě zahrnující výměnu fotovoltaických panelů musí zůstat zachován celkový instalovaný výkon výrobny uvedený v licenci, počítaný jako součet štítkových hodnot všech (tj. i nových) instalovaných panelů. Panely lze použít jakékoliv, tedy i výkonnější, pokud součet jejich štítkových výkonů bude pod hodnotou uvedenou v licenci.
  2. b)    Pro opravu musí existovat objektivní důvod. Živelní pohroma je jedním z takových důvodů.
  3. c)     Nesmí být nahrazeny všechny části výrobny novými komponenty tak, že by se fakticky jednalo o zcela novou výrobnu, tj. musí být použita alespoň část původní technologie (panely, střídače, trafostanice, rozvodny a vedení).

Jak naložit s rozbitými panely?

  1. a)    Pro výrobce, kteří uvedli do provozu FVE do konce roku 2012 platí, že rozbité solární panely jsou povinni odevzdat společnosti, která provozuje kolektivní systém pro recyklaci solárních panelů, s nímž mají od roku 2013 uzavřenou smlouvu (ReSolar, PV Recovery apod.).
  2. b)    Výrobci provozující výrobnu uvedenou do provozu od počátku roku 2013 s panely naloží stejně jako s ostatním použitým elektrozařízením – odevzdají je v místě zpětného odběru elektrozařízení (zpravidla tzv. recyklační dvory).

S ostatními komponenty FVE se zachází jako s běžným odpadem – tj. střídače, rozvaděče apod. jako elektroodpad, kovové konstrukce jako kovový odpad.

Je nutné oznamovat poškození FVE státním orgánům a provozovateli distribuční soustavy?

  1. c)     Dočasná odstávka FVE se neoznamuje Energetickému regulačnímu úřadu jako orgánu, který vydal licenci. Oznamují se pouze změny parametrů na licenci, jako je změna instalovaného výkonu, umístění výrobny a druh výrobny (solární, větrná apod).
  2. d)    Přerušení výroby se neoznamuje ani kontrolním orgánům (opět Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce).
  3. e)    Pokud je FVE natolik poškozena, že není schopna provozu, doporučuje se oznámit tuto skutečnost příslušenému provozovateli distribuční soustavy a domluvit s ním další postup. V některých případech došlo k poškození či zničení předávacího/odběrného místa výrobny, které patří přímo provozovateli distribuční soustavy. V takovém případě je samozřejmě vždy nezbytné jej kontaktovat a domluvit jeho obnovu – opravu rozvaděče, nový elektroměr.  Provozovatel distribuční soustavy může požadovat po dokončení opravy zpracování nové revizní zprávy a provést kontrolu opravené výrobny v rámci jejího znovuuvedení do provozu.

 Všem poškozeným touto katastrofou přejeme hodně sil a co nejrychlejší návrat k běžnému životu!

Autor: Pavel Doucha, partner AK DouchaŠikola Advokáti s.r.o.