Brusel zavádí povinnost do 1 měsíce schválit připojení nových FVE ve veřejném zájmu

Evropská komise zrychluje povolovací procesy pro výstavbu nových a repowering stávajících obnovitelných zdrojů energie v rámci realizace plánu REPowerEU. Pro fotovoltaické elektrárny na budovách bude platit maximální lhůty pro povolovací procesy do 1 měsíce po dobu 1 roku od nabytí platnosti nového nařízení.

Zdroj: Evrospká komise

Zrychlení zavádění nových OZE

Evropská komise na své zasedání dne 9. listopadu 2022 předložila nové dočasné mimořádné nařízení, kterým se urychlí zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Spolu s diverzifikací dodávek a úsporou energie je navýšení výroby energie z OZE součástí plánu EU na ukončení naší závislosti na ruských fosilních palivech REPowerEU.

OZE snižují poptávku EU po fosilních palivech v odvětvích energetiky, vytápění a chlazení, průmyslu a dopravy, a to jak v krátkodobém horizontu, tak i v budoucnosti. Díky nízkým provozním nákladům může větší podíl OZE v energetickém systému EU pomoci snížit platby za energii.

Současná energetická krize vyžaduje okamžitá a cílená opatření, která urychlí realizaci plánu REPowerEU. Evropská rada vyzvala na svém zasedání ve dnech 20. a 21. října 2022 ke zkrácení povolovacích postupů, aby bylo možné zvýšit tempo zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Opatření řešící zdlouhavé a složité správní postupy, jež snižují rychlost a rozsah investic do OZE a související infrastruktury, se objevila již v plánu REPowerEU. Situace na trzích s energií se však od té doby zhoršila, takže vyvstala potřeba přijmout okamžitá opatření. Proto Komise navrhuje nové opatření ve formě nařízení Rady založeného na článku 122 Smlouvy.

Nové nařízení bude platit jeden rok a bude zahrnovat dobu potřebnou k tomu, aby bylo možné přijmout a ve všech státech provést směrnici o OZE, kterou v současné době projednávají příslušné orgány komise. Nařízení se zaměřuje na konkrétní technologie a typy projektů, u nichž je největší pravděpodobnost jejich rychlého zavedení a nejmenší dopad na životní prostředí, čímž přispívají k naší energetické bezpečnosti tváří v tvář ruské invazi na Ukrajinu a používání dodávek energie jako zbraně.

Podpora solární energie

Energie ze slunečního záření je levným zdrojem elektřiny a tepla z OZE. S ohledem na současnou volatilitu cen elektřiny povedou výrazně rychlejší povolovací postupy k nárůstu tempa instalace solárních zařízení na budovách.

Komise proto navrhuje, aby postupy povolování solárních zařízení, společného skladování energie a připojení k síti, na budovách, trvaly maximálně jeden měsíc.

Pro instalaci malých solárních zařízení pro vlastní spotřebu o výkonu do 50 kWp, bude povolení považováno za udělen, pokud na příslušnou žádost do jednoho měsíce od podání nedorazí odpověď příslušných orgánů nebo či subjektů.

V případě, že repowering zdroje nemá za následek zvýšení kapacity OZE nad 15 %, pak připojení k přenosové nebo distribuční soustavě se povolí ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádostí, pokud neexistují odůvodněné bezpečnostní důvody nebo existuje technická neslučitelnost systémových komponentů.

Podpora veřejného zájmu

Navrhované nařízení Rady rovněž vyjímá tato zařízení z povinnosti provádět určitá posouzení vlivů na životní prostředí. Zavedení pojmu „kladné rozhodnutí vyplývající z nečinnosti správního orgánu“ do příslušných povolovacích postupů pak podpoří a urychlí instalaci zařízení malého rozsahu. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Všechna rozhodnutí vyplývající z procesů udělování povolení jsou veřejně přístupná.  

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení bude mít platnost po dobu 1 roku od nabytí účinnosti.

„Evropská Unie zintenzivňuje tempo zavádění výroby energie z OZE. Tento rok se kapacita zvýšila již o rekordních 50 GW. Chceme-li však řešit vysoké ceny energie efektivním způsobem, zajistit naši energetickou nezávislost a plnit klimatické cíle, musíme nasadit ještě vyšší tempo. Povolování je jednou z hlavních překážek, které rychlý postup brzdí. Návrh nařízení by mohl situaci změnit již v nadcházejících měsících, z čehož by těžili občané i podniky,“ komentovala návrh nařízení Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Další informace k nařízení jsou k dispozici na webu Komise.