8 miliard: Stát oznámil novou výzvu na podporu vodíkových aplikací

Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. To je cíl této výzvy na podporu modernizace zdrojů a technologií nad 15 mil. EUR, na kterou je alokováno 8 miliard korun.

Zdroj: Siemens

Nová výzva

Státní fond životního prostředí vypsal dne  2. listopadu 2022 výzvu ENERG ETS č. 2/2022 zaměřující se na modernizaci zdrojů a technologií v rámci velkých projektů. Lhůta po podání žádostí je stanovena od 29. 11. 2022 do 30. 6. 2023. Příjemcem podpory může být subjekt provozující zařízení EU ETS na území České republiky.

V rámci výzvy lze získat dotace na modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2.

Podporované aktivity také zahrnují i vodíkové aplikace, ke kterým patří:

  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku,
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
  • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii

Objem dotací a termíny

Na dotace v rámci výzvy ENERG ETS č. 2/2022 je určeno celkem 8 miliard korun. Příjemci jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky

Z celkové alokace výzvy je minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 29. 11. 2022 od 12:00 hodin a ukončení končení příjmu žádostí na 30. 6. 2023 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Další informace

Více informací o výzvě ENERG ETS č. 2/2022 naleznete na webu SFŽP.