6 miliard: MPO podpoří snižování energetické náročnosti pro firmy s možností využití solárních elektráren a baterii

Dne 16.7.2019 byla  vyhlášena V. výzva programu Úspory energie OP PIK 2014 až 2020.  Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

Wikipedia


Podpora FVE a akumulace

V rámci výzvy OPPIK UE stát podpoří investice firem do nových fotovoltaických elektráren a systémů skladování energie. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

V případě akumulace elektrické energie nelze realizovat samostatnou instalaci jako samostatné opatření.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 6 000 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.
Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

Zjednodušení procedur

V rámci nové výzvy OPPIK UE  došlo ke sjednocení míry podpory na zpracování energetického posudků, projektové dokumentace stavby (náklady na přípravu projektu) a realizaci výběrového řízení v režimu de minimis s mírou podpory na investiční dotace v režimu č. 651/2014.

Dále došlo k navýšení maximálního instalovaného výkonu FVE na 1 MW ze 100 kW. Dále bude možné podpořit kombinaci modernizace soustav osvětlení budov a areálů a instalace fotovoltaického systému za předpokladu splnění podmínky, že se bude jednat o modernizaci osvětlení a instalaci fotovoltaického systému u budov, kde v minulosti byl vydán právní akt nebo už došlo k realizaci úsporných opatření za účelem splnění minimálních parametrů energetické náročnosti budov za využití veřejné podpory z předešlých výzev úspory energie OP PIK 2014 až 2020.    Investice do modernizace osvětlení musí činit minimálně 60% celkových způsobilých výdajů.

V případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

„Věříme, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie minimálně stejná jako v rámci IV. výzvy a realizované úspory v KSE co nejvíce přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a přispějí tak k efektivnějšímu nakládání s energiemi,“ oznámilo včera MPO v tiskové zprávě.

Výzva je uveřejněna na  tomto odkaze.