4 miliardy: MPO vyhlásilo nové dotace na FVE a akumulaci z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v úterý 8. března vyhlásilo I. výzvu nových dotací pro Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Výzva má za cíl zvýšit energetickou soběstačnost podnikatelských subjektů a přispět k úspoře provozních nákladů za energie.

Zdroj: MPO

 

Podporované aktivity a cíle

Cílem výzvy je v rámci Národního plánu obnovy (NPO) podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR. Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Celkem je v rozpočtu NPO určeno 4 miliardy na podporu FVE s/bez akumulace. Žádostí o podporu lze podávat v termínu od 22. 3. 2022 do 30.6.2022

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Podle sdělení MPO mezi podporovanými aktivitami nebudou instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou či FVE umístěné na zemi. Podpořené také nebudou výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

Míra podpory a žadatelé

O podporu na výstavbu nových FVE s/bez akumulace mohou žádat podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky. Žadatel musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v České republice, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu.

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu. Míra podpory5 vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 35 % pro fotovoltaické systémy 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.

V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů. V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Další informace k dotacím pro FVE s/bez akumulace z NPO lze najít na webu MPO.