11 miliard: Stát podpoří dotacemi solární elektrárny na zemi i vodě z Modernizačního fondu

eským firmám a obcím se otevírá obrovská příležitost, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR včera otevřelo v Modernizačním fondu čtyři nové výzvy s cílem podpořit rozvoj fotovoltaiky a také komunitní energetiky. Čtveřice nových výzev z programů RES+ celkově nabídne finanční prostředky v objemu 11 miliard korun na energetickou soběstačnost a čisté zdroje, žádat o ně bude možné od srpna.

Zdroj: Wikipedia

Nové fotovoltaické elektrárny do 1 MW

Nově vyhlášené výzvy z Modernizačního fondu podporu malých fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu do 1 MW, kde se o dotace mohou ucházet stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Maximální výše dotací je  50 % z celkových výdajů projektu. Celkový objem prostředků je 1,5 miliardy Kč.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Realizace podpořených projektů: nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 10. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 15. 3.  2023.

Na co můžete získat dotaci?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Podporovány jsou:

▪ Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

▪ Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

▪ FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V.

Upozornění: Nebudou podpořeny instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS pouze na budovách, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Jaké typy instalaci budou podpořeny?

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

▪ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

▪Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Další informace:

Aktuální text dotační výzvy RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp naleznete na tomto odkazu.
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2809

Nové fotovoltaické elektrárny nad 1 MW

Nově vyhlášené výzvy z Modernizačního fondu podporu malých fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu nad 1 MW, kde se o dotace mohou ucházet stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Maximální výše dotací je  50 % z celkových výdajů projektu. Celkový objem prostředků je 5,5 miliardy Kč.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní. Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 3. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 31. 10.  2023.

Na co můžete získat dotaci?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Podporovány jsou:

▪ Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

▪ Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

▪ FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V.

Upozornění: Nebudou podpořeny instalace FVE integrovaných do konstrukcí budovy s jedním předávacím místem do DS/PS realizované veřejnými subjekty, včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.

Jaké typy instalaci budou podpořeny?

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

▪ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

▪Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Další informace:

Aktuální text dotační výzvy RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp naleznete na tomto odkazu.
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2810

 

Nové Komunální FVE pro malé obce

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Maximální výše dotací je  75 % z celkových výdajů projektu. Celkový objem prostředků je 1,5 miliardy Kč.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní. Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 10. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 15.3. 2023. Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.Na co můžete získat dotaci?

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

▪ Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

-Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

-Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

-Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Jaké typy instalaci budou podpořeny?

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

▪ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

▪ Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Upozornění: V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Další informace:

Aktuální text dotační výzvy RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp naleznete na tomto odkazu.
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2811

 

Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. Celkový objem prostředků je 2,5 miliardy Kč.

Zahájení příjmu žádostí o dotace je stanoveno na 17. 8. 2022 a ukončení příjmu žádostí: 15.3. 2023. Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Na co můžete získat dotaci?

Předmětem podpory je instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér 2 )
d) Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Míra podpory:

Maximální podpora sdruženého projektu jako součet všech dílčích podpor pro veškerá předávací místa do DS/PS.

a) FV systémy na budovách a přístřešcích 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐵−𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 = (−1 092 ∙ ln 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 +28 657) ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡

b) Pozemní a ostatní FV systémy 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑃−𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 = (−814 ∙ ln 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 + 25 417) ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡

c) Systémy bateriové akumulace 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐴𝑚𝑎𝑥 = (−629,7 ∙ ln 𝐶𝑏𝑎𝑡 +25 100) ∙ 𝐶𝑏𝑎𝑡

d) Elektrolyzér do výkonnosti (VH2) 200 m3 /hod včetně 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1754822,82 ∙ 𝑉𝐻2 0,69
e) Elektrolyzér nad výkonnost (VH2) 200 m3 /hod 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1559103,03 ∙ 𝑉𝐻2 0,71

Celková dotace na akumulaci do vodíku souhrnně za projekt nesmí převýšit dvojnásobek dotace na výstavbu FVE.

Další informace:

Aktuální text dotační výzvy RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp naleznete na tomto odkazu.
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2812

Revoluční šance, jak zvýšit energetickou soběstačnost

Včera stát navázal na pokračování úspěšného programu Modernizační fond, který odstartoval v roce 2021

„Jedná se v podstatě o obdobu výzev, které běžely v loňském roce, a byl o ně veliký zájem. Podpořili jsme již na 200 projektů nových fotovoltaik o výkonu 622,4 MW. V navazujících výzvách nabídneme dalších 7 miliard,“ říká ministryně Anna Hubáčková a dodává, že ani zde nebude chybět možnost získat dotaci na vodíkový elektrolyzér.

Podle ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) hodlá urychlit rozvoj komunitní energetiky, jejíž zásady budou snad už brzy stanoveny v novele energetického zákona.

 „Obce se ocitly v komplikované situaci, kdy ceny energií stouply mnohdy až o stovky procent a tak hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 000 obyvatel nabídneme dotace na pořízení FV systémů na střechy nekomerčních objektů, větší obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství,“ zdůrazňuje Hubáčková.

„Dotace se bude vztahovat na individuální instalace i sdružené projekty, kde budou fotovoltaické elektrárny umístěny například na střechách obecního úřadu, základní i mateřské školy – a nespotřebovaná energie se bude ukládat v bateriovém úložišti. Chceme tak podpořit zařízení především pro vlastní spotřebu obcí, proto jsme do výzvy dali podmínku, že vlastní spotřeba musí tvořit min. 80 % produkce elektrické energie,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace z Modernizačního fondu.