Expert: Kvůli zanedbání předpisů požární ochrany mohou hrozit majitelům FVE vysoké pokuty. Jak se efektivně bránit?

Datum: 17. 10. 2017

V České republice existuje v současnosti více než 25 000 fotovoltaických elektráren (FVE). Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že většině provozovatelů FVE hrozí vysoké pokuty kvůli nedodržování zákonných povinnosti v oblasti požární ochrany. Co jim hrozí? Na co kladou hasiči důraz při kontrolách FVE? Proč se musí periodicky provádět  preventivní prohlídky požární ochrany na FVE?

HZS

Na výše uvedené otázky Vám odpoví  expert na problematiku požární ochrany (PO) v oblasti FVE Ing. Zbyněk PETROVSKÝ, který vystoupí na konferenci Smart Energy Forum 2017 v Praze.dne 26. října 2017. Ve své přednášce Vás detailní seznámí s problematikou požární ochrany FVE.

Ing. Zbyněk PETROVSKÝ je osoba odborně způsobilá v oblasti PO. Působí jako projektant požární bezpečnosti staveb, lektor prevence PO a soudní znalec v oboru PO. Na problematiku požární ochrany v oblasti fotovoltaiky se zaměřuje od roku 2012.

SN: Od roku 2012 se zabýváte problematikou požární ochrany FVE. Podal jste i znalecký posudek k způsobu jejich technického provedení. Dochází vůbec k požárům FVE a jaké jsou jejich nejčastější příčiny?

Podle Zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění (ZPO),   mají majitelé, resp. provozovatelé FVE povinnost  vypracovat ZPO stanovenou dokumentaci požární ochrany. Rovněž musí periodicky provádět  preventivní prohlídky PO svých FVE (analogie revizí  plynových kotlů nebo komínů). Většina  provozovatelů FVE tuto povinnost vědomě, či nevědomě neplní.

Navzdory tomu, že FVE jsou relativně bezpečná zařízení, k požárům FVE jako každého technického zařízení dochází. Nechci paušalizovat, ale podle statistiky Generálního ředitelství HZS ČR  bylo od 08/2012 do 03/2015 na území České republiky statisticky zaznamenáno  40 požárů se škodou cca 90 mil. Kč. 

Příčiny požárů nejsou mnohdy zjevné. Požáry FVE vznikají v důsledku vzniku technické či technologické závady, poruchy součásti nebo elektrozařízení FVE.  V obecné rovině je   se ale takřka vždy jedná o  vznik tzv. nepředpokládaných provozních parametrů. Tedy náhlé změny  průtoku elektrického proudu, včetně změn velikosti elektrického napětí.

V konkrétnější rovině pak kvůli technické závadě nebo opotřebením poškozené součástky nebo elektrozařízení vznikne tzv. přechodový odpor. Jedná se o místo spojů elektrosoučástek, nebo elektrické kabeláže (jejího napojení), které se vlivem zvýšeného odporu špatně dotaženého nebo zoxidovaného spoje může zahřát  na teplotu i nad 1000 oC

V méně častých případech dochází, při porušení izolačních vlastností elektrosoučástek a el. kabeláže k vzniku tzv. elektrickému zkratu. V místě elektrického zkratu, tedy porušení dielektrika zkratové jevy včetně vzniku elektrického oblouku s teplotou několika tisíc oC.

Tady se již bavíme o samotném iniciátoru vzniku požáru. Tj. teplota tohoto iniciátoru přesáhne zápalnou teplotu okolního materiálu, např. izolace, hořlavé plastové součásti elektrozařízení, stavební konstrukce apod. Dochází k samotnému vzniku požáru, tj. nekontrolovatelnému hoření.

Jistě budete souhlasit se skutečností, že FVE jsou venkovním elektrotechnickým zařízením, kolem kterého lze detekovat zesílené elektromagnetické pole. Zařízení FVE je tak teoreticky a zřejmě i prakticky více ohrožené možnosti úderů blesku. V lepším případě dojde úderem blesku k poškození zařízení FVE, v horším k jeho požáru. 

S čím se lze dále setkat na FVE, je vznik nepředpokládaných provozních parametrů elektrických zařízení, zvláště všech vysokonapěťových částí ve vztahu k zjišťované zvýšené vlhkosti v rozvodnách a trafokobkách, tj. zařízení FVE. To samozřejmě v důsledku ne zvláště dobře, nebo ne vhodně provedené stavby rozvodny, případně trafokobek.  Zejména jejich  izolace proti zemní vlhkosti. Pravdou, je, že zařízení FVE se často nacházejí v místech, kde se hojně vyskytuje voda jen v malé hloubce pod zemským povrchem. Zvláště po deštích se zde pravidelně tzv. stahuje.

V rámci určité „nevole“ se zřízením FVE, nebo jen obyčejné lidské závisti nelze vyloučit ani úmyslné zapálení elektrotechnického zařízení FVE. 

Je pravdou, že případný požár FVE, zejména FV panelů nemusí být zcela zničující. FV panely obsahuji z hořlavých látek jen odrazovou folii, nebo pásky vzácných kovů. Případně se dotýkají hořlavé izolace  elektrické  kabeláže. Jedná se jen o minimální tzv. požární zatížení s minimální mírou rozvoje případného požáru.    
   
SN: Podle Zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně (ZPO) představuje provozování  FVE činnost s tzv. zvýšeným požárním nebezpečím. Proč?

V rámci provozované činnosti se vyskytují charakteristiky, které jsou dle § 4 ZPO považovány za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Konkrétně dle písm. e),  činnosti v prostorách (trafostanice)  kde se vyskytuje požární zatížení jak 120kg/m2 a vyšší. U písm. j) se jedná o zařízení a činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro protipožární zásah a jsou zde ohroženy životy zasahujících hasičů. Ke stejnému závěru vede i stanovisko č.11/20211 odboru prevence GŘ HZS Praha. V praxi se jedná zejména o FVE vybavené olejem chlazenými transformátory.

SN: Kolem požárů FVE panují  i nejasnosti  k samotné možnosti jejich hašení.  Je pravda, že hasičům hrozí nebezpečí úrazu nebo smrti el. proudem  i po fyzickém odpojení FVE od distribuční sítě?

Stávající zařízení FVE z principu nelze  uvést  do tzv. „beznapětového stavu“. Z tohoto důvodu nelze vyloučit i hrozící nebezpečí zasahujícím hasičům. Smrtelně nebezpečná může být proud větší než deset miliampér. FV panely, elektrická vedení, sdružovací skříně, měniče, rozvodna, NN část, VN části, připojení na 22kV síť nebo i neodborné vypnutí  sekčního odpínače mohou představovat zdroj ohrožení pro hasiče.

V dnešní době jsou již prezentovány elektrotechnická zařízení umožňující uvést FVE do beznapěťového stavu. Fyzicky jsem se s nimi ještě na FVE nesetkal. Jejich dodatečná montáž však pro provozovatele FVE představuje zvýšené náklady.

SN: V současnosti probíhají plošné kontroly hasičů na FVE, které se zaměřují na kontrolu předepsané dokumentace požární ochrany a dodržování podmínek požární bezpečnosti. Můžete stručně popsat, co by měla obsahovat dokumentace požárních ochrany pro provozovatele FVE?

Měla by obsahovat, resp. kontroly hasičů vyžadují dle § 15 zák. o ZPO následující dokumentaci požární ochrany

- Protokol o začlenění do kategorie činností,
- Požární řád,
- Požární knihu,
- Požární poplachové směrnice,
- Tematický plán a časový rozvrh školení požární ochrany,
- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- Dokumentaci zdolávání požáru-jedná se o tzv. operativní kartu zásahu s písemným doporučením veliteli zásahu včetně graficky vyvedené části. Zejména tuto součást dokumentace požární ochrany vyžadují při kontrolách zástupci Hasičského záchranného sboru  tj. operativní kartu zásahu,  provedenou na základě prohlídky FVE zpracovatelem).

SN: Většina majitelé FVE buď z neznalosti nebo kvůli nedbalosti podceňuje provádění preventivních požárních prohlídek FVE. Jak často se musí provádět tyto preventivní prohlídky a čeho se zejména týkají?

Ve smyslu ZPO periodicky nejméně jednou za 6 měsíců. Odborně způsobilá osoba v požární ochraně, případně proškolený preventista PO při fyzické prohlídce zařízení FVE zejména kontrolují dodržovaní podmínek prevence PO stanovení v organizační směrnici FVE a požárním řádu FVE.

V jistém slova smyslu, by měli umět najít a zkontrolovat místa se zvýšenou možností vzniku požáru. V neposlední řadě pak zkontrolovat fyzickou přítomnost přenosných hasících přístrojů, dokumentace PO a existence již instalovaného bezpečnostního značení, tj. zákazových, výstražných a informativních značek a tabulek. O skutečnosti a závěrech preventivní prohlídky PO se vždy provede zápis do požární knihy.     

SN: Jaké sankce či pokuty hrozí provozovatelům FVE, pokud kontroly hasičů naleznou nedostatky v dokumentaci nebo když provozovatelé FVE například neprovádí pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně?

Dle § 76c, odst. (2), zákona č.229/2016 novelizujícího zákon č. 133/1985 Sb. o PO jim může být pokuta uložena až do výše 10 milionů korun.

SN: Podle našeho průzkumu většina provozovatelů FVE nemá vypracovanou předepsanou dokumentaci požární ochrany. Kromě možné pokuty ze strany hasičů však těmto provozovatelům hrozí další riziko- krácení pojistného ze strany. Již jste z vlastní praxe zaznamenal takovéto případy?

Ne, samotné krácení pojistného plnění je individuální. Záleží na subjektu, na pojišťovně, události, likvidátorovi a hlavně na nastavení pojistné smlouvy. Nicméně, setkal jsem se s krácením v jiných případech požárů (např. sklady elektroniky apod.) s krácením až ve výši 60%.

SN: Co byste na závěr doporučil majitelům FVE ohledně zajištění všech potřebných náležitostí z pohledu požární ochrany?

Provozovatelé FVE jsou v poslední době vystavení určitém tlaku z hlediska kontrol příslušných (dotčených) státních institucí. Žijeme v právním státě, kde na celé čáře „vyhrává“ zhotovený a řádně podepsaný dokument. Pro provozovatele FVE je nezbytně důležité mít tedy „papírovou“ část provozu FVE v naprostém pořádku.

Děkujeme za rozhovor Ing. Zbyňkovi PETROVSKÉMU, který je soudním znalcem a odborně způsobilá osoba pro bezpečnost práce a požární ochranu. Jako expert na problematiku požární ochrany (PO) v oblasti FVE vystoupí Ing. Zbyněk PETROVSKÝ na konferenci Smart Energy Forum 2017 v Praze.dne 26. října 2017.

Ing. PETROVSKY nabízí veškeré služby spojené s oborem požární ochrana — posouzení stavu požární ochrany na FVE, zpracování a aktualizace příslušné dokumentace v souladu s právními předpisy a pravidelné preventivní kontroly FVE, včetně osobní asistence při odstraňování případných nedostatků.

Kontaktní údaje:

Ing. Zbyněk PETROVSKÝ
Tel.: 776 190 658
Email: zbynekpetrovsky@seznam.cz

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Hasičský záchranný sbor
Facebook
Přečteno: 3631x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: