Expert: Kvůli zanedbání předpisů požární ochrany mohou hrozit majitelům FVE vysoké pokuty

Datum: 20. 07. 2017

V České republice existuje v současnosti více než 25 000 fotovoltaických elektráren (FVE). Podle Zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (ZPO), mají majitelé, resp. provozovatelé FVE povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany (PO). Z dokumentace PO, mimo jiné, vyplývá nutnost periodicky prováděných preventivních prohlídek PO na zařízení FVE (analogie revizních zkoušek elektrických a plynových zařízení,  kontrol komínů).

Zjistili jsme, že většina provozovatelů FVE své povinnosti na úseku PO vědomě, či nevědomě neplní. Jaké sankce jim hrozí? Na co kladou hasiči důraz při kontrolách FVE? Proč se vyplatí investovat do kvalitně zpracované požární dokumentace?

Požáry FVE


Na výše uvedené otázky Vám odpoví Ing. Zbyněk Petrovský, osoba odborně způsobilá v požární ochraně, projektant požární bezpečnosti staveb, lektor a soudní znalec v oboru požární ochrany.  Na problematiku požární ochrany v oblasti „fotovoltaiky“ se zaměřuje od roku 2012. Podnětem bylo zadání znaleckého posudku k posouzení stavební provedení FVE z hlediska požadavků technických a právních předpisů PO.

Dochází k požárům FVE a jaké jsou jejich nejčastější příčiny?

FVE jsou relativně bezpečná elektrotechnická zařízení. Nicméně, k jejich požárům však dochází. Podle statistiky Generálního ředitelství HZS ČR bylo v období od 08/2012 do 03/2013 na území České republiky zaznamenáno 27 případů požárů FVE.   K požárům FVE dochází nejčastěji v důsledku vzniku technické či technologické poruchy elektrozařízení FVE.  V menším měřítku pak vznikají požáry po úderu blesku. Nelze vyloučit ani úmyslné zapálení elektrotechnického zařízení FVE.
 
Při prokázané poruše elektrozařízení FVE se obecně příčina vzniku požáru vyhodnotí jako vznik nepředpokládaných provozních parametrů. Tedy náhle (skokové) změny průtoku elektrického proudu, včetně změn velikosti elektrického napětí. Co je způsobuje? 

V místech vodivých spojů elektrosoučástek, nebo napojení elektrických kabelů vzniká tzv. přechodový odpor.  Provozem uvolněný, špatně dotažený, nebo zoxidovaný spoj může dosáhnout teplotu až 1000 o C.

V méně častých případech dojde k porušení izolačních vlastností dielektrických součástí elektrozařízení, včetně izolace elektrických kabelů. Dochází k elektrickému zkratu. Vznikající zkratové jevy, včetně elektrického oblouku dosahují teplot až několika tisíc  o C.

Uvedené teploty iniciátorů požáru přesáhnou zápalnou teplotu okolního hořlavého materiálu, např. izolace, plastové součásti elektrozařízení, stavební konstrukce apod. Následně může dojít k samotnému vzniku požáru, tj. nekontrolovatelnému hoření.

Několik poznámek z  praxe:

- Vznik nepředpokládaných provozních parametrů elektrických zařízení FVE může v praxi podmínit zvýšená vlhkost a případný výskyt vody ve stavbách rozvoden a trafostanic.  
- Požár FV panelů nemusí být pro FVE zcela zničující. Z hořlavých látek obsahují FV panely jen odrazovou folii, pásky vzácných kovů.
- požáry FVE se případně dotýkají hořlavé izolace  elektrických kabelů. Minimální, tzv. požární zatížení FVE vyvozuje minimální míru rozvoje případného požáru.  Horší situaci vyvozuje vznik požáru zařízení transformátorů.
  

  
Podle Zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně (ZPO) představuje provozování (zejména velkých pozemních) FVE činnost s tzv. zvýšeným požárním nebezpečím. Proč?

V rámci provozované činnosti FVE se vyskytují charakteristiky, které jsou dle § 4 ZPO považovány za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Konkrétně dle:
písm. e),  v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší, což se v praxi týká zařízení olejem chlazených transformátorů, resp. trafostanic.
písm. j), u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, tj. v praxi jsou při protipožárním zásahu na FVE ohroženy životy zasahujících hasičů.

Provozování FVE vyhodnocuje i stanovisko odboru prevence GŘ HZS ČR č. 17/2011, jako činnost se zvýšeným požárním zatížením.

Panují  nejasnosti  k samotné možnosti hašení zařízení FVE.  Je pravda, že hasičům hrozí nebezpečí úrazu nebo smrti el. proudem  i po fyzickém odpojení FVE od distribuční sítě?

Při osvitu FV panely vyrábějí elektrickou energii, kterou kondenzátory měničů a rozvaděčů cca 20 minut udržují. Stávající zařízení FVE nelze ze svého  principu uvést  do tzv. „beznapětového stavu“. Z tohoto důvodu nelze vyloučit i hrozící nebezpečí zasahujícím hasičům. Nebezpečná může být proud procházející vším zařízením FVE, zejména elektrickými kabely z FV panelů do sdružovacích skříní, měničů.

Největší nebezpečí je v rozvodnách, trafostanicích a vedení  k připojení na 22kV síť. Nebezpečí může nastat i při neodborném vypnutí sekčního odpínače 22kV.  V dnešní době jsou již prezentovány elektrotechnická zařízení umožňující uvést FVE do beznapěťového stavu. Fyzicky jsem se s nimi ještě na FVE nesetkal, ale vím, že existují - jedná se například o systémy Tigo Energy nebo SolarEdge. Jejich dodatečná montáž pro provozovatele FVE představuje další náklady.

V současnosti probíhají plošné kontroly hasičů na FVE, které se zaměřují na kontrolu předepsané dokumentace požární ochrany a dodržování podmínek požární bezpečnosti. Můžete stručně popsat, co by měla obsahovat dokumentace požárních ochrany pro provozovatele FVE?

§ 15 ZPO vyžaduje po provozovateli činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (FVE), zpracování níže uvedené dokumentace požární ochrany, prezentovaný rozsah vyžadují i plošné kontroly HZS ČR:
- protokol o začlenění do kategorie činností,
- požární řád,
- požární knihu,
- požární poplachové směrnice,
- tematický plán a časový rozvrh školení požární ochrany,
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- dokumentaci zdolávání požáru - jde o tzv. operativní kartu zásahu s textovou a grafickou částí obsahující  doporučení veliteli zásahu.

Kontroly HZS ČR vyžadují zejména zpracování  operativní  karty zásahu, provedené  na základě prohlídky FVE zpracovatelem – odborně způsobilou osobou.  Zpracovaná operativní karta se překládá ke kontrole příslušné součásti HZS ČR.
 
Většina majitelů FVE buď z neznalosti nebo kvůli nedbalosti podceňuje provádění preventivních požárních prohlídek FVE. Jak často se musí provádět tyto preventivní prohlídky a čeho se zejména týkají?

ZPO ukládá periodu prohlídek PO maximálně 6 měsíců. Provádí jí odborně způsobilá osoba, případně proškolený preventista PO fyzickou prohlídkou celého zařízení FVE. Zejména kontrolují dodržovaní podmínek PO stanovených v organizační směrnici FVE a požárním řádu FVE. 

Kontrolují se místa se zvýšenou možností vzniku požáru, fyzická přítomnost přenosných hasicích přístrojů, dokumentace PO a existenci již instalovaného bezpečnostního značení, tj. zákazových, výstražných a informativních značek a tabulek. Zjištěné nedostatky se vždy zapíší do požární knihy a neprodleně se odstraní.     

Jaké sankce hrozí provozovatelům FVE, pokud kontroly hasičů naleznou nedostatky v dokumentaci PO, případně neprovádí kontroly dodržování předpisů o požární ochraně?

Na základě zjištěných nedostatků, může být provozovateli činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, ve smyslu § 76 ZPO uložena pokuta až do výše půl milionu korun.

Podle našeho průzkumu většina provozovatelů FVE nemá vypracovanou předepsanou dokumentaci požární ochrany. Kromě možné pokuty ze strany hasičů však těmto provozovatelům hrozí další riziko v podobě krácení pojistného ze strany pojišťoven. Již jste z vlastní praxe zaznamenal takovéto případy?

U zařízení FVE ne. Samotné krácení pojistného plnění je individuální. Záleží na subjektu, na pojišťovně, události, likvidátorovi a hlavně na „nastavení“ pojistné smlouvy. Nicméně, setkal jsem se u jiných případů požárů s krácením pojistného plnění ve výši až 60%.

Co byste na závěr doporučil majitelům FVE ohledně zajištění všech potřebných náležitostí z pohledu požární ochrany?

Provozovatelé FVE jsou v poslední době vystavení určitém tlaku z hlediska kontrol příslušných (dotčených) orgánů státní správy včetně hrozby výše uvedených sankcí.  Doporučuji provozovatelům FVE udržovat povinnou dokladovou část provozu FVE v souladu s požadavky zákonných předpisů.


petrovský


Děkujeme za rozhovor Ing. Zbyňkovi PETROVSKÉMU, osobě odborně způsobilé a soudnímu znalci z oboru PO, který nabízí možnost konzultací  prezentované problematiky PO zařízení FVE, včetně zpracování a aktualizace požadované dokumentace PO.  

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 5968x

REKLAMA

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.1 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: