Zelený tunel za 28 miliard aneb kam ty solární prachy jdou….?

Datum: 12. 12. 2014

Nezvládnutý problém se solárním boomem v minulosti označují mnozí politici jako tzv. „solární tunel.“ Z úst našich politiků opakovaně slýcháváme, že stát doplácí desítky miliard na podporované zdroje energie (dále jen „POZE“) proto, aby nedošlo k nadměrnému  zdražování elektřiny pro konečné spotřebitele.Všechno to, co však slyšíme z úst zástupců vlády či energetického regulátora, nemusí být vždy úplně přesné. Rozhodli jsme se proto rozkrýt pozadí „solárního tunelu“ a zjistit, co se skutečně skrývá za „oním solárním tunelem“.

Překvapivé závěry nezávislé analýzy

Z naší nezávislé analýzy, kterou naleznete níže, vyplývají tyto překvapivé závěry:

a) spotřebitelé elektřiny a daňoví poplatníci v rámci podpory obnovitelných zdrojů (slunce, voda, vítr, bioplyn) a dalších podporovaných zdrojů, ke kterým patří důlní plyn nebo kogenerace, v letech 2011-2013 zcela zbytečně přeplatili 28,4  miliard Kč za podporu POZE

b) skutečná výše podpory v cenách elektřiny na POZE je špatně nastavena (formou poplatku na podporu POZE jí platí spotřebitelé v cenách elektřiny) a ještě na ní přispívá stát formou dotací ze státního rozpočtu (tj. z peněz daňových poplatníků)

c) v letech 2013-2014 stát bezdůvodně navýšil dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů na POZE o 4 miliardy Kč (z 11,7 miliardy v roce 2013 na 15,7 miliardy Kč v roce 2014), aniž to bylo nutné (bohužel to platí i pro následující období)

d) v květnu 2013 Nečasova vláda na základě predikce vývoje ERÚ špatně odhadla budoucí růst nákladů na POZE a zbytečně navýšila výdaje státu (tj. daňových poplatníků a spotřebitelů elektřiny) na pokrytí podpory POZE, aniž by to odpovídalo skutečným výši poskytnuté podpoře na POZE

d) v roce 2013 došlo k poklesu výroby elektřiny z fotovoltaiky o 5% oproti roku 2012, nicméně podle sdělení MPO byla podpora na POZE navýšena o téměř 9 miliard v roce 2014

e) viníkem vysokých výdajů na podporu POZE (zdražování elektřiny) není jen růst výroby elektřiny z POZE, ale systémové pochybení státu. Stát novelou zákona o POZE z roku 2013 pevně zafixoval výši vybíraných poplatků od spotřebitelů elektřiny. Toto však neodpovídá skutečně vynaloženým výdajům na poskytnutou podporu v letech 2011-2013, které byly celkem o 28,4 miliardy nižší, než skutečně poskytnutá podpora provozovatelům POZE.

f) jediným rozumným řešení celé situace, tj. zbytečně vysokých výdajů na podporu POZE,  je okamžitá změna zákona o POZE a vrácení vzniklých přebytků ve výši 28,6 miliard spotřebitelům elektřiny.

Zdroje nezávislé analýzy

Naše analýza příjmů a výdajů státu na podporu POZE vychází většinou z veřejně dostupných údajů, ke kterým patří:

- OTE: Výroční  zpráva Operátora trhu s elektřinou a.s. za rok 2013 (dále jen „OTE“)

- ERÚ: Roční zpráva o provozu ES ČR za období 2011-2013

- MPO: Údaje o výši státní podpory pro POZE, které publikovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO), která je utajovaná, ale naše redakce jí získala.

- prezentace MPO o vývoji OZE z roku 2013

- prezentace ERÚ o možné eskalaci výdajů na podporu OZE z roku 2013.


Příjmy (zdroje) na pokrytí POZE a jejich celková výše

Na pokrytí podpory POZE stát získává finance ze dvou hlavních zdrojů, které tvoří jeho příjmy:

a) Poplatek na POZE v cenách elektřiny
- je účtování v cenách elektřiny a hradí je spotřebitelé elektřiny

- nyní je zákonem zafixován na částku ve výši 495 Kč/MWh (v roce 2013 tento poplatek činil 583 Kč/MW)

-  Zde je nutné podotknout, že celkové příjmy státu z tohoto poplatku jsou přímo úměrné čisté (netto) tuzemské spotřebě elektřiny. Například v roce 2012 byla netto spotřeba elektřiny v ĆR ve výši 58 656 milionů MWh. Stát proto celkem získal z poplatků příjem ve výši: 58 656 000 x 583 Kč= 34,2 miliardy Kč

b) Solární daň
- odvod z elektřiny ze slunečního záření (tzv. solární daň), který hradí všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 30 kWp. 

- v letech 2011-2013 byla solární daň uvalena na příjmy majitelů FVE uvedených do provozu v letech 2009-2010 a její výše činila 26-28%

- od roku 2014 se solární daň týká pouze FVE uvedených do provozu v roce 2010 a její výše je nyní 10-11%.

Podle naší analýzy celkové příjmy státu na pokrytí podpory v letech 2011-2013 byly ve výši  96,27 miliardy Kč (viz tabulka níže).

XXX

Výdaje státu na podpory POZE a její celková výše

- stát poskytuje podporu výrobcům elektrické energie z POZE, přičemž největší část připadá na provozovatele FVE

- ze zákona musí stát používat získané příjmy na podporu k pokrytím celkových výdajů na podporu POZE

- Podle tvrzení zástupců státu jsou výše uvedené 2 zdroje příjmů (tj. poplatky v cenách elektřiny a solární daň) nedostatečné na pokrytí celkové podpory, a proto stát navíc POZE dotuje ze státního rozpočtu (viz obrázek níže)

- Vůbec největším příjemcem poskytnuté podpory je společnost ČEZ, která provozuje FVE o výkonu nad 125 MW a řadu dalších podporovaných zdrojů (kogenerace, větrné elektrárny, atd.). V podstatě se dá říci, že téměř až 10% poskytnuté podpory končí na účtem společnosti ČEZ, která je ovládána státem.

Podle utajovaného dokumentu MPO z října 2014, kterou máme k dispozici, měla Česká republika následující celkové výdaje na POZE (na obrázku níže jsou označeny jako „Celková podpora OZE“):

MPO

Celý dokument je ke stažení ZDE:

Nicméně, naše nezávislá analýzu výdajů dospěla k závěru, že celkové výdaje státu (vč. dotace ze státního rozpočtu) dle údajů OTE a MPO činily v letech 2011-2013 částku ve výši necelých 125 miliard Kč.

CElk vydaje


Srovnání celkových výdajů a příjmů státu na POZE v letech 2011-2013

Na základě námi provedené analýzy, kterou prezentujeme výše, tvrdíme, že stát na podporu poskytl více prostředků z peněz daňových poplatníků a spotřebitelů elektřiny, než bylo skutečně nutné.  

Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji státu (dotace ze státního rozpočtu je sníženy o příjmy ze solární daně) na podporu POZE v letech 2011-2013 činil astronomických 28 miliard Kč.

Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že stát „uměle“navýšil podporu o téměř 28%. Jinými slovy, spotřebitelé elektřiny by měli získat zpět téměř 28,7 miliardy Kč, které přeplatili za podporu POZE.


Bezdůvodné zvýšení poplatků na POZE

Hlavním viníkem vysoké podpory na POZE je nezvládnutý solární boom v letech 2009-2010, kdy stát nesplnil svoji regulační úlohu a umožnil nekontrolovaný růst instalovaného výkonu FVE. Z tohoto důvodu až 65% vyplácené podpory na POZE připadá na fotovoltaiku (FVE).

V níže uvedené tabulce jsme provedli srovnání státních výdajů na podporu POZE v letech 2011-2013 s množstvím skutečně vyrobené elektřiny z FVE, přičemž jsme čerpali z ERÚ o množství vyrobené elektřiny z FVE (Roční zpráva o provoz ES ČR):

Srovnanií


Jak máte možnost vidět ve výše uvedené tabulce, vlivem špatného počasí a degradace fotovoltaických technologií se snížila výroba elektřiny z FVE mezi roky 2012-2013 o zhruba 5% (ze 2173 GWh na 2070 GWh). Navzdory tomu, stát bezdůvodně navýšil spotřebitelům elektřiny náklady na podporu tím, že zvýšil poplatek  na POZE v ceně elektřiny o téměř 40% (z 419 Kč/MWh na 583 Kč/MWh).

Na základě rozhodnutí Nečasova kabinetu v květnu 2013 došlo k zastropování podpory. Úřad vlády to komentoval takto: „Podle předsedy české vlády by spotřebitelé měli znát jasnou částku, kterou budou v následujících letech platit. To, co bude nad tento strop, se bude platit ze státního rozpočtu. „Kloním se k názoru, že by bylo vhodné tento cenový strop nastavit na delší období, například pěti let, aby všichni účastníci trhu věděli, co je čeká,“ uvedl předseda vlády Nečas.“

Nicméně, v roce 2013 neexistoval žádný racionální důvod pro tak dramatické zvýšení vybírané podpory na POZE v cenách elektřiny. Od roku 2013 ERÚ prudce snížil (a to dokonce dva krát) výši vyplácených dotací pro malé FVE uvedené do provozu v roce 2013, kdy definitivně skončila podpora pro FVE. V letech 2012-2013 majitelé velkých FVE měli povinnost státu odvádět vysokou daň ze slunečního záření ve výši 26-28% z poskytnuté podpory. Přitom právě příjmy státu ze solární daně pokrývají většinu dotace státu na POZE.

Zbytečné  zvýšení dotací ze státního rozpočtu

Od roku 2014 stát již neposkytuje žádné další dotace na nově vzniklé FVE. Navzdory tomu, však na přelomu let 2013-2014 stát bezdůvodně navýšil dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů na POZE o 4 miliardy Kč (z 11,7 miliardy v roce 2013 na 15,7 miliardy Kč v roce 2014).

 

MPO

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, stát dále počítá s vyplácením této dotace i v roce 2015. Díky ekonomickému růstu české ekonomiky o cca 2 % dojde ke zvýšení množství spotřebované elektřiny o cca 2%. To znamená, že stát získá více prostředků od spotřebitelů elektřiny o 2 procenta. Další 2 miliardy stát získá výběrem od poplatníků solární daně.

Od roku 2015 končí poskytování podpory státu pro nové POZE. Stát proto neměl žádný logický důvod pro další skokové navýšení státních dotací z rozpočtu na POZE.


Nejasná 0,8 miliarda

OTE na svém webu poskutuje dva rozdílné údaje o celkových nákladech na podporu pro POZE. Podle webu OTE – sekce podpora na POZE činila podpora POZE 37,3 miliard Kč v roce 2013.  Přesné údaje o nákladech na poskytnutou podporu a její rozdělení naleznete na webu OTE.


OTE

Ve výroční zprávě o činnosti OTE (str. 56) za rok 2013 však náklady na podporu POZE byly vyčísleny na částku 38,12 miliard Kč. OTE doposud nijak nezdůvodnil proč v tomto dokumentu „navýšil“ tuto nákladovou položku o téměř 0,8 miliardy Kč.

 Nejasná 5,4 miliarda

Souhlasíme s hodnotou 310 milonů, které OTE uvádí jako „cena na úhradu podpory decentrální výroby“ ve výše uvedené tabulce. Rozporujeme však údaj OTE o částce 28,8 miliard Kč, který představuje „cena na úhradů nákladů podpory.“ Tento údaj považujeme za velmi nepřesný. Proč?

Zákon o podporovaných zdrojích jasně stanoví, že „cena na úhradů nákladů podpory“ tvoří poplatek na POZE v ceně elektřiny ve výši 583 Kč/MWh (rok 2013), který se účtuje za netto spotřebovanou elektřinu.

Výši netto spotřeby stanovil ERÚ v roce 2013 takto:

ERÚ

Podle naší kalkulace spotřebitelé elektřiny ve skutečnosti na podporu POZE zaplatili v roce 2013 částku ve výši 34,2 milard, což se rovná součinu 583 Kč x 58 656 000 v souladu se zákonem o POZE. Toto je však v rozporu s údajem OTE ve výši 28, 81 miliardy Kč.

Jinými slovy, skutečně vybraná podpora v roce 2013 byla  o 5,4 miliardy vyšší, než kolik uvádí OTE.

Nejasná 2,7  miliarda

Další rozpor shledáváme v údajích OTE o výši dotace ze státního rozpočtu (viz tabulka níže):
 

OTE


Ve výročí zprávě OTE se dále uvádí, že k nákladům na výplatu POZE ze strany OTE je nutné dále přičíst 11,7 miliardy Kč, které ve formě dotace příchází na účet OTE ze státního rozpočtu. OTE však v roce 2013 použil pouze část této dotace ve výši 9 miliard.

Podle sdělení OTE bude nevyčerpaná část dotace  (2,7 miliardy)  použita na výplatu podporu v roce 2014.  V podstatě tím OTE potvrdil, že stát zbytečně vydal na podporu OZE téměř 2,7 milardy navíc z kapes daňových poplatníků a celkovou podporu takto uměle navýšil.


Nejasná 0,5 miliarda

OTE ve výroční zprávě uvádí, že jeho náklady na činnost „povinně vykupujícího“ na podporu POZE v roce 2013 byly téměř 500 milionů Kč. Tato částka nebyla nijak specifikováná, a není možné ji jasně rozklíčovat nebo-li zjistit, co přesně zahrnuje.

Podle nás je 500 milionů Kč „nesmyslně vysoká cena“ za správu a poskytování podpory konečným příjemcům- tj. provozovatelům  POZE. Jejich počet je zhruba 27 000 a stejný servis nabízejí například provozovatelé telekomunikačních služeb, přičemž náklady na tyto služby u těchto soukromých firem představují maximálně 20 milionů Kč ročně.

OTE na podobnou činnost potřebuje téměř 500 milionů- nad tím by žasl i samotný mág  David Caperfield. Paradoxně, tuto částku musí ji zbytečně platit spotřebitelé v cenách elektřiny. Ještě v letech 2010-2012 podporu POZE zajišťovaly distribuční společnosti, které za tuto činnost neúčtovaly spotřebitelům elektřiny žádný poplatek.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč OTE „uměle“ navyšuje náklady na podporu POZE o téměř 500 milionů Kč….?

A co 6,2 miliardy z příjmů ze solární daně?

Na základě naší analýzy jsme dospěli k závěru, že OTE na svém webu sice informuje o podpoře pro POZE, ale mnohé údaje jsou přinejmenším rozporuplné. Na jedné straně OTE nadhodnocuje náklady a podhodnocuje výdaje na POZE.

Navíc, stát vybírá prostřednictvím odvodu ze solárního záření (tzv. solární daň) několik miliard, které sice nekončí přímo v účetnictví OTE, ale inkasuje je státní daňová správa. V roce 2013 stát od provozovatelů fotovoltaických elektráren takto vyinkasoval cca 6,6 miliard Kč a v následujících letech tento odvod bude činit cca 2 miliardy ročně.

Každopádně prostřednictví solární daně má stát další zdroj příjmů na pokrytí svých výdajů na podporu POZE, přičemž o tomto zdroji se prakticky ve veřejných médiích nemluví.

Co bude dále?

Pokud se jedná o další vývoj skutečných výdajů státu na podporu POZE pro následující roky, pak se domníváme, že spíše budou stagnovat nebo růst jen mírně. Máme proto následující důvody:
- výroba elektřiny ve druhém kvartálu 2014 byla značně podprůměrná oproti roku 2013, tudíž fotovoltaiky nezvýší výdaje státu na podporu v roce 2014
- instalovaný výkon ve fotovoltaice se zvýší pouze o 1 MW, ale bez nároku na podporu
- řada výrobců z řad akciových společností nesplnila zákonnou povinnost prokázání registrace akcií u OTE, a proto jim od července 2014 byla zastavena podpora.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, co se stane s přebytkem podpory ve výši 28,4 miliardy Kč …?


Záhadné souvislosti

Navýšená podpora o 25 miliard Kč (aneb „zelený tunel“), na kterou přispívají daňoví poplatníci a spotřebitelé elektřiny, vyvolává tyto záhadné dohady:

1) Tři pochybení MPO
- Za prvé, proč MPO ještě v říjnu 2014 tvrdilo, že celková podpora na POZE v roce 2013 dosáhla částky 44 miliardy Kč, když OTE v polovině roku 2014 publikovalo výroční zprávu, kde byly náklady na podporu vyčísleny na 38,12 miliardy Kč (na webu OTE je tento údaje uveden ve výši 37,329 miliardy Kč)?

- Za druhé, proč MPO uměle podporu navyšuje státní dotací ve výši 11,7 mld Kč (pro rok 2013) a ve výši 15,7 mld Kč (pro roky 2014 a 2015)? Proč tato dotace nebyla krácena o příjem z výběru solární daně?

- Za třetí, proč MPO nevyhlásilo veřejnou soutěž na správu a administraci systémů podpory POZE, za kterou si OTE účtuje neúměrné náklady ve výši 500 milionů Kč  ročně?

2) Jak funguje kontrola ze strany Ministerstva financí?
Ministr finančí Babiš neustále usiluje o možnosti, jak eliminovat možné daňové úniky a vylepšit bilanci státního rozpočtu ČR, která je stále deficitní …

- Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč stát vyplací podporu ve formě dotací ve výši 11,7-15,7 miliardy na POZE, když to prakticky není zapotřebí? Funguje audit a kontrola na Ministerstvu financí?

3) Záhadné OTE
Díky přebytku podpory na POZE by mělo být na účtech OTE za rok 2013 téměř 15 miliard Kč.
- Jak OTE hospodaří s tímto fondem? Kolik činí úroky z tohoto fondu?
- Kdy OTE vrátí tento fond spotřebitelům elektřiny?

Geniální řešení „zeleného tunelu“

Pokud by informace o vzniku „zeleného tunelu“ ve výši až 28 miliard Kč unikly na veřejnost, politici by měli velký problém. Někdo by musel nést „politickou zodpovědnost“ a vysvětlit voličům, jak se věcí mají… a nadměrnou podporu třeba vrátit změnou novely energetického zákona, kterou nyní projednávají poslanci.

Toto by způsobilo velký rozruch a ztrátu volebních preferencí některých stran, proto politici nezmění stávající zákon o POZE, který fixuje podporu ve výši 495 Kč ze spotřebované MWh elektřiny na straně spotřebitelů. Politici zvolí jinou strategií, kterou celý problém zametou.

Jelikož o „zeleném tunelu“ zatím neví masová média, ani drtivá většina veřejnosti, tak politici zachovají současný stav. Nicméně, v rámci další novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který stanoví systém podpory pro jadernou energii, se tento poplatek změní buď na Contract for Difference nebo jiný mechanismus podpory rozvoje jaderné energie, který nyní v přísném utajení chystají úředníci MPO.

Tím se tento fond zlegalizuje a bude sloužit jako státní nástroj pro podporu bezemisních zdrojů, která bude „ušitá na míru“ jaderné energii…, vše zaplatí spotřebitelé a daňové poplatníci, kterým se však tento „zelený tunel“ prodlouží možná až na 60 let (alespoň tak je nastaven systém Contract for Difference ve Velké Británii).

Lidé mají krátkou paměť. Časem se na celý „zelený tunel“ zapomene. Stejně jako na „bankovní tunel“ z počátku 90. let, kdy selhání státní regulace na straně České národní banky. Daňoví poplatníci pak doplatili téměř 1 bilion korun na sanaci několika bank, které zachránil český stát z peněž daňových poplatníků..Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 5204x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: